„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

Logo programu

„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

Projekt realizowany jest w ramach  Działania 7.2 - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych  Priorytetu nr VII - Rozbudowa i  modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -13. Do dofinansowania został wybrany uchwałą nr 2681/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Umowa partnerska z dnia 9.01.2009 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a 9 powiatami, w tym m. Legnica.

Projekt ma na celu utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizację bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach wyodrębnionych 7 branż kształcenia zawodowego. Każde z centrów  zostanie utworzone na bazie już istniejących szkół i ośrodków kształcenia z zapleczem praktycznej nauki zawodu, kadry nauczycielskiej oraz  bazy. Ustalono, że w Legnicy w latach 2009-2011 szczególnie rozwijane i doposażone będzie szkolenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, mechanicznej (samochodowej), informatycznej, elektro-energetycznej i turystycznej. Centra powstają w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych (dla dwóch specjalizacji elektroenergetycznej i informatycznej)  i Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. Szkoły realizujące kształcenie zawodowe w ramach wymienionych branż posiadają zaplecze praktycznej nauki zawodu oraz specjalistyczną kadrę nauczycielską.

W ramach realizacji projektu dodatkowo w sprzęt technodydaktyczny doposażone zostaną pracownie kształcenia zawodowego w placówkach, w których usytuowane są centra oraz kolejne szkoły zawodowe: 

 

 • Zespół Szkół Rolniczych w ramach środków przeznaczonych na branżę budowlaną,
 • Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego
  w ramach środków przeznaczonych na branżę mechatroniczną,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego - w ramach środków przeznaczonych na branżę elektroenergetyczną,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach środków przeznaczonych na branżę turystyczną,
 • Zespół Szkół Samochodowych i Centrum Kształcenia Praktycznego wramach środków przeznaczonych na branżę samochodową.

 

W wyniku  realizacji tego programu w legnickich szkołach zawodowych powstaną łącznie 53 pracownie wyposażone zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi w danym zawodzie.    

W ramach programu legnickie szkoły zawodowe dofinansowane zostaną na kwotę ponad 5,7 mln zł  (przez Unię Europejską - 70% kosztów,  Marszałka Województwa  Dolnośląskiego i z budżetu Miasta  - po 15% kosztów).

 


"Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku"

 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy.

Źródło finansowania: Regionalny Program, Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.2.

 

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w szczególności poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej i poszerzenie oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy. Założeniem projektu jest budowa sieci centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w siedmiu branżach. Zadania centrów to:

 • prowadzenie specjalistycznego kształcenia zawodowego,
 • koordynacja kształcenia w poszczególnych branżach,
 • współdziałanie z organizacjami pracodawców,
 • inicjowanie i realizacja projektów w zakresie kształcenia ustawicznego.

 

Umowa została zawarta przez organ prowadzący w 2009 r.

 

Kwota planowanego dofinansowania dla ZSPS (branża turystyczna) - 292 350 Euro.

Koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń ZSPS do montażu wyposażenia poniesione przez organ prowadzący w latach 2009 - 2011 - 128 000 złotych.

 

Okres realizacji projektu - lata 2009 - 2012.

 

Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy