inspektora ds. nadzoru nad utrzymaniem i remontami dróg 3 lutego 2010

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. nadzoru nad utrzymaniem i remontami dróg oraz nadzoru nad funkcjonowaniem infrastruktury miejskiej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy

 
Nazwa i adres organizatora konkursu:

Urząd Miasta Legnica, 59- 220Legnica PlacSłowiański 8,

 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 6 ust 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
2/ wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności drogowej ewentualnie budowlanej, inżynierii środowiska,
3/ 3 letni staż pracy,
4/ znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane, ozbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawo energetyczne
5/ dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL).
 
Wymagania pożądane:
1/ komunikatywność,
2/ umiejętność pracy w zespole.
 
2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
5/ kserokopię dowodu osobistego,
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane zoskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (wprzypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ).

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. nadzoru nad utrzymaniem i remontami dróg oraz nadzoru nad funkcjonowaniem infrastruktury miejskiej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej:
1/ opiniowanie projektów planów rzeczowo – finansowych w zakresie remontów dróg imostów oraz zadań inwestycyjnych,
2/ nadzorowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg i mostów realizowanych przez ZDM,
3/ nadzorowanie funkcjonowania infrastruktury miejskiej ( w tym: sieci wodno - kanalizacyjnej, deszczowej, oświetlenia ulicznego ),
4/ nadzór nad gruntami nierolniczymi wydzielonymi pod budowę dróg publicznych oraz opiniowanie projektów zagospodarowania i czasowego udostępnienia na cele inwestycyjne,
5/ prowadzenie spraw dot. wyznaczania jednostek usuwających pojazdy z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone.
 
Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym idopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. nadzoru nad utrzymaniem i remontami dróg oraz nadzoru nad funkcjonowaniem infrastruktury miejskiej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej" do dnia 3 lutego 2010 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl.Słowiańskim 8.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy