podinspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 23 grudnia 2009

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy


Nazwa i adres organizatora konkursu:
Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica Plac Słowiański 8,

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/    wymogi określone w art. 6 ust 1 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
2/    wykształcenie wyższe, preferowane resocjalizacja, psychologia,
3/    doświadczenie oraz zdolność nawiązywania kontaktu z klientem uzależnionym i współuzależnionym,
4/    znajomość ustaw o: wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
5/    biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( w szczególności MS EXCEL, MS WORD ).

Wymagania pożądane:
1/    umiejętność korzystania z przepisów prawa,
2/    umiejętności pracy w zespole, dyskrecja, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność, dobra organizacja pracy,
3/     komunikatywność.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/    list motywacyjny,
2/    pełny życiorys zawodowy,
3/    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
  pracy,
5/    kserokopię dowodu osobistego,
6/    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7/    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8/    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ).
    
Do zadań podinspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych należy:
1/    prowadzenie dokumentacji o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu oraz sporządzanie wniosków do sądu w w/w sprawie,
2/    przeprowadzanie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin w celu skierowania ich do ośrodków i instytucji wsparcia,
3/    organizowanie posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja ustaleń i postanowień oraz prowadzenie spraw finansowych Komisji,
4/    opracowywanie planu pracy,  preliminarza, sprawozdań i informacji z zakresu działania Komisji,
5/    współpraca z jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy,
6/    współpraca z koordynatorem ds., profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia,
7/    udział w organizowanych kampaniach z zakresu profilaktyki uzależnień przy współudziale publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania uzależnień,
8/    redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej na poziomie kompetencji Wydziału.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko podinspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych " do dnia 23 grudnia  2009 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy