inspektor ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu drogowego - 31 grudnia 2009

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu drogowego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy

 
Nazwa i adres organizatora konkursu:

Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica Plac Słowiański 8,

 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
 
Wymagania konieczne:
1/    wymogi określone w art. 6 ust 1 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
2/    posiadać wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności drogowej, budowlanej,
3/    posiadać 3 letni staż pracy,
4/    posiadać znajomość przepisów ustaw: prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego,
5/    posiadać dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
 
Wymagania pożądane:
1/   komunikatywność,
2/  umiejętność pracy z ludźmi.
 
2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/    list motywacyjny,
2/    pełny życiorys zawodowy,
3/    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
  pracy,
5/    kserokopię dowodu osobistego,
6/    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7/    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8/    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ).
     
Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu drogowego  w Wydziale Infrastruktury Komunalnej:
1/    opiniowanie projektów rzeczowo – finansowych w zakresie remontów dróg i mostów oraz zadań inwestycyjnych,
2/    nadzorowanie realizacji zadań w zakresie eksploatacji i remontów dróg oraz mostów realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy,
3/    nadzorowanie utrzymania dróg i mostów w granicach administracyjnych miasta,
4/    prowadzenie nadzoru nad organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach publicznych,
5/    prowadzenie nadzoru nad nieruchomościami wydzielonymi pod budowę dróg publicznych oraz opiniowanie projektów ich zagospodarowania oraz czasowego udostępniania na cele inwestycyjne,
6/    nadzorowanie realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg,
7/    opracowywanie i aktualizacja informacji do BIP.
 
Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu drogowego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej" do dnia 31 grudnia 2009 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy