podinspektora ds. strategiczno – programowych i organizacyjnych - 31 grudnia 2009

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. strategiczno – programowych i organizacyjnych w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy

 
Nazwa i adres organizatora konkursu:

Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica Plac Słowiański 8,

 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
  
Wymagania konieczne:
1/    wymogi określone w art. 6 ust 1 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
2/    wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, administracyjnym lub w zakresie gospodarki przestrzennej,
3/    biegła, praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie co najmniej MS Office, ,
4/    znajomość zasad zrównoważonego rozwoju miast i regionów ( cele, priorytety, instrumenty),
5/    znajomość rządowych programów wsparcia dla lokalnych polityk miejskich,
6/    znajomość prawa w zakresie wymaganym na stanowisku ( m.in. przepisy z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, zasad planowania budżetu w samorządzie ).
 
Wymagania pożądane:
1/    zdolność i chęć  szybkiego i ciągłego uczenia się,
2/    doświadczenie w opracowywaniu planów, programów rozwojowych, sprawozdań i innych opracowań o charakterze strategicznym,
3/    zdolności analityczne,
4/    znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej,
5/    komunikatywność,
6/    kreatywność,
7/    umiejętności pracy w zespole,
8/    dobra organizacja pracy,
9/    dyspozycyjność.
 
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/    list motywacyjny,
2/    pełny życiorys zawodowy,
3/    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
  pracy,
5/    kserokopię dowodu osobistego,
6/    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7/    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8/    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ).
    
Do zadań podinspektora ds. strategiczno – programowych i organizacyjnych w Wydziale Rozwoju Miasta należy:
1/    opracowywanie projektów wieloletnich programów inwestycyjnych, finansowych i rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
2/    udział w pracach mających na celu monitoring, aktualizację oraz sporządzanie informacji realizacji strategii rozwoju miasta, strategii aktywizacji gospodarczej miasta,
3/    opracowywanie harmonogramów, planów i sprawozdań z ich realizacji zadań,
4/    współpraca przy opracowywaniu planów i programów rozwoju miasta oraz przy sporządzaniu sprawozdań z ich realizacji z pracownikami innych wydziałów urzędu,
5/    obsługa kancelaryjna wydziału,
6/    prowadzenie i aktualizacja rejestrów i ewidencji prowadzonych przez referat w zakresie zadań powierzonych,
7/    inicjatywa nowych projektów w zakresie zadań powierzonych,
8/    projektowanie budżetu dla zadań powierzonych oraz nadzór nad realizacją budżetu wydziału.
 
Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko podinspektora ds. strategiczno – programowych i organizacyjnych w Wydziale Rozwoju Miasta " do dnia 31 grudnia  2009 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8.

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy