portal.legnica.eu FOTOGALERIE ZDJĘĆ
Fundusze Unijne
FOTOGALERIA MIASTA LEGNICY
WIDEOGALERIA MIASTA LEGNICY
TELEWIZJA
WIRTUALNY SPACER PO LEGNICY
Legnica.eu - magazyn miejski
NUMERY ARCHIWALNE
INVEST IN LEGNICA
NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE?
Informator
Kategoria: Organizacje pożytku publicznego i fundacje > Organizacje pozarządowe

Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
Słowiański 1
59-220 Legnica
076 724 34 76, 076 724 34 75
076 724 34 75

Data rejestracji: 21.10.1989r.
Data wpisu do KRS: 25.01.2005r.
REGON: 000776019 – 000676
Nazwa banku: BZ WBK S.A. o/Legnica
Numer konta: 53 1090 2066 0000 0005 4200 0310

Godziny otwarcia biura: wt, śr, czw: 9.00–13.00

Dane o zarządzających organizacją

Imię i nazwisko przewodniczącego: Emilia Ostolska
Imiona i nazwiska wiceprzewodniczących: Stanisław Kiełczykowski
Imiona i nazwiska członków zarządu: Alicja Kubiak – księgowa

Liczba członków: 2.100 osób w Legnicy, w okręgu 13.616

Charakter organizacji: Związek jest społeczną organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym – opartą na pracy społecznej ogółu członków

Działalność statutowa organizacji
 
Działania w kierunku poprawy warunków socjalno-bytowych jego członków, umożliwienie i stworzenie warunków do uczestnictwa ogółu członków w życiu społecznym organizacji, środowiska i miasta – poprzez współdziałanie z organizacjami władzy i administracji publicznej, samorządowej, lokalnej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi; organizowanie wszelkiego rodzaju pomocy w pokonywaniu trudności i problemów zwykłej egzystencji – życia codziennego, w sytuacjach losowych – udzielanie zapomóg, głównie dopłaty do leków; organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów, inwalidów – w większości osób biednych, starszych, nie w pełni sprawnych, organizowanie spotkań integracyjnych i udzielanie pomocy w nawiązywaniu zwykłych kontaktów międzyludzkich, organizowanie wyjazdów grupowych na wczasy wypoczynkowe, świąteczno–noworoczne, świąteczno–wielkanocne, wyjazdów na wycieczki turystyczne, krajoznawcze–rekreacyjne, pikniki, wyjazdy do miejsc kultu religijnego, a także wycieczki zagraniczne przy współpracy z renomowanymi biurami turystycznymi oraz udziałem doświadczonych przewodników i pilotów wycieczek; organizacja czyni starania o pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.

Liczba uczestników imprez i wydarzeń organizowanych przez organizację: 1.300 w Legnicy, w okręgu 21.783

Szacunkowe koszty działalności
   a) organizacyjnej w skali miesiąca:
(np. utrzymanie biura, zatrudnienie itp.) w okręgu 3.205,00 zł w tym 1.030,00 zł w Legnicy
   b) statutowej w skali rocznej: (np. imprezy, wydarzenia, wydawnictwa itp.) w okręgu 366.600,00 zł w tym w Legnicy 51.800,00 zł

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Opcje