cyklu „Przewodnik po komisjach Rady Miejskiej Legnicy”

03.12.2008

Z cyklu „Przewodnik po komisjach Rady Miejskiej Legnicy”
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 

            W skład Komisji Budżetu i Finansów wchodzi 11 radnych: Jacek Baczyński – przewodniczący, Michał Huzarski i Jan Szynalski –wiceprzewodniczący, pozostali członkowie: Ewa Czeszejko - Sochacka, Krystyna Gizicka – Krasińska, Ryszard Kępa, Robert Kropiwnicki, Klaudiusz Mozolewski, Małgorzata Nowosielska, Anna Płucieniczak, Ewa Szymańska.
           Komisja Budżetu i Finansów zajmuje się oceną gospodarki finansowej legnickiego samorządu. Opiniuje i rozpatruje sprawy dotyczące planowania i realizacji dochodów oraz wydatków budżetu miasta. Zakres jej pracy obejmuje problematykę: uchwalania budżetu miasta, podatków i opłat lokalnych, wykorzystania środków publicznych na realizację zadań gminy, analizowania wyników finansowych miejskich spółek prawa handlowego, w których Gmina ma 100 % udziałów, takich jak: LPGK sp. z o.o., LPWiK S.A., Strefa Aktywności Gospodarczej - sp. z o.o. w Legnicy oraz pozostałych spółek, w których Gmina posiada mniejsze udziały, są to: MPK sp. z o.o. (94,5%), Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze (40,05%), Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego ALGOR sp. z o.o. w  (7,05%), Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy "Giełda Hurtowa" S. A.  (5,79%), Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu (2,41%), Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (1,25%), TVL sp. z o.o. w Lubinie (0,40%).
           Komisja dokonuje analizy przedłożonych materiałów, przyjmuje sprawozdania i informacje z realizacji zadań rzeczowo-finansowych budżetu miasta oraz podległych jednostek budżetowych. Są to placówki oświatowe, jak np.: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Placówek Specjalnych, Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz pozostałe samodzielne jednostki budżetowe, takie jak: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Izba Wytrzeźwień,  Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka, Młodzieżowe Centrum Kultury, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej (zakład budżetowy), a także gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych takie jak: Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego i Basen Kąpielowy przy ZSO nr 3.
           Komisja Budżetu i Finansów analizuje również sprawozdania finansowe innych jednostek posiadających osobowość prawną i będących jednostkami organizacyjnymi gminy, takich jak: LCK im. Henryka Karlińskiego, Muzeum Miedzi, Legnicka Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej.
           Komisja szczególnie dokładnie bada okresowe sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy oraz analizuje i opiniuje uchwały okołobudżetowe, dokonuje oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego miasta Legnicy, zapoznaje się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania bilansowego budżetu miasta. W sferze działań komisji jest także analiza przedsięwzięć mających na celu pozyskanie środków unijnych na zadania realizowane przez legnicki samorząd, analizowanie informacji z realizacji windykacji należności gminy, przyjmowanie informacji z realizacji zadań inwestycyjnych, a także zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę i procedur przetargowych.
            Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbywają się raz w miesiącu, jednak ze względu na liczbę spraw do rozpatrzenia, zwłaszcza przy opiniowaniu uchwał budżetowych czy okołobudżetowych ich częstotliwość może wzrosnąć. Zasada jawnej działalności organów gminy odnosi się również do posiedzeń komisji i oznacza prawo wstępu na jej posiedzenia oraz prawo wglądu  do protokołów.


       (Tekst: Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów Jacek Baczyński)

Opublikował: dborowiec_l | Dodano: 03.12.2008 | Wyświetleń: 74
Powrót na listę aktualności

Zobacz także