Kadencja prezydencka na półmetku

Kadencja prezydencka na półmetku
12.11.2008
Kadencja prezydencka na półmetku
(Wypowiedzi Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego
dla dziennika „Polska – Gazeta Wrocławska”)

 

1. Architektura i nieruchomości
W minionych dwóch latach czterokrotnie wzrosło tempo przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które stanowią podstawowy warunek rozwoju budownictwa i napływu inwestorów. Obecnie ponad 40 proc. zabudowanych terenów miejskich objętych jest takim planami (jeden z najlepszych wyników w tej części kraju). Staromiejskie Centrum wypełnia się kamieniczkami i obiektami handlowo-usługowymi o architekturze nawiązującej do historii. Wysokie jest tempo prywatyzacji mieszkań komunalnych (ponad 600 rocznie) oraz sprzedaży gruntów i lokali użytkowych.

 

2. Edukacja i nauka
Od początku kadencji zdecydowanie wzrosły (stanowią ponad 40 proc. wydatków budżetowych) nakłady na utrzymanie oraz rozwój legnickiego szkolnictwa i edukacji ze 110 mln zł (2006 r.) do prawie 140 mln zł (2008 r.). W ramach programu standaryzacji bazy oświatowej kilka szkół zostało całkowicie zmodernizowanych, a praktycznie we wszystkich prowadzono remonty, powstały trzy kolejne przyszkolne kompleksy sportowe (4 są w budowie). Na 7 legnickich wyższych uczelniach kształciło się ok. 14 tys. studentów, a dwie z nich wprowadziły studia magisterskie.

 

3. Finanse miasta
Kondycja miejskich finansów była w tym czasie bardzo dobra. Dochody budżetowe wzrastały z ok. 303 mln zł w 2006 roku do 326 mln zł w 2008, co miało związek z większą aktywnością gospodarki Legnicy (bezrobocie spadło w tym czasie z 14,3% do zaledwie 6,3%). Publiczne wydatki zwiększyły się z ok. 290 mln zł do ponad 360 mln zł, z czego ok. 50 mln zł rocznie to wydatki inwestycyjne. Zadłużenie utrzymuje się na bardzo bezpiecznym poziomie (od ok. 17 do ok. 26%), co wyróżnia Legnicę na tle innych miast dolnośląskich i gwarantuje miastu płynność finansową.

 

4. Handel i targowiska
W stosunku do ilości mieszkańców Legnica posiada najwięcej w makroregionie dużych obiektów handlowych (ponad 30), w tym 4 nowe galerie z ostatnich dwóch lat, co pozwala obsługiwać ok. 1,5 mln klientów z sąsiednich miast i gmin. W mieście reprezentowane są wszystkie branże handlowe i usługowe, co poprawiło jakość życia codziennego legniczan. Sprawnie funkcjonuje duże targowisko oraz giełdy detaliczna i hurtowa.

 

5. Komunikacja miejska
Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (ponad 3,2 mln zł) na przełomie 2006/7 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało 4 nowoczesne, oszczędne i wyposażone w monitoring autobusy oraz 75 autokomputerów. Spośród 75 aż 68 autobusów miejskiego przewoźnika jest proekologicznych i niskopodwoziowych. Powstały 3 nowe linie autobusowe, wymieniono też na nowoczesną co trzecią wiatę przystankową. Problem stanowi natomiast zmniejszenie się liczby pasażerów, co jest związane z ogromnym wzrostem ilości prywatnych samochodów.

 

6. Kultura
Nakłady na kulturę wzrosły z ok. 13 do prawie 18 mln zł rocznie. Zgodnie z moimi deklaracjami zdecydowanie poszerzyła się oferta programowa instytucji kulturalnych (np. nowa, atrakcyjniejsza formuła Dni Legnicy, Satyrykonu, Turnieju Legnica Cantat - z udziałem gwiazd estrady i ogólnopolskich mediów), rozwinęła się ich działalność impresaryjna, powstały nowe inicjatywy, np. Festiwal Kultury Rosyjskiej i Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Miasto” czy nagroda „Złotego Legnickiego Florena” za wybitne osiągnięcia na polu kultury. Od 2006 Legnica stała się mekką polskich i zagranicznych filmowców (realizowano tu filmy „Przebacz”, „Anonyma”, „Wilki”, „Mała Moskwa”), a władze Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii postanowiły właśnie tu wręczyć Nagrody Kulturalne Śląska 2008.

 

7. Obsługa mieszkańców w urzędzie
Dzięki wdrożeniu procedur normy ISO 9001:2001, a także „Kodeksu etycznego urzędnika” wzrósł poziom jakości obsługi klientów, w tym także niepełnosprawnych (tytuł Urzędu Przyjaznego Niepełnosprawnym z 2007 r.). W Ratuszu powstała wygodna sala obsługi kancelaryjnej, a przy Al. Rzeczypospolitej stworzono dodatkowy punkt podawczy dla mieszkańców oddalonych od centrum wielkich osiedli. Miasto wzięło udział w dolnośląskim programie informatyzacji obsługi mieszkańców (np. skrzynka podawcza, BIP, elektroniczny system obiegu dokumentów), wdrażany jest system bezpieczeństwa informacji.

 

8. Ochrona środowiska
Dwa lata tej kadencji przyniosły kolejne dowody aktywności miasta w dziedzinie ochrony środowiska. Do tytułu Gminy Przyjaznej Środowisku dołączyły: Lider i Mecenas Polskiej Ekologii oraz Europejska Nagroda Ekologiczna. Rozwinął się program selektywnej zbiorki odpadów, a Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaczęło selekcjonować oraz odzyskiwać z odpadów surowce wtórne. Pochodzący z ich składowiska biogaz przetwarzany jest na energię elektryczną. Rozpoczęliśmy rewitalizację zabytkowego Parku i Palmiarni, zaś oczyszczalnia ścieków po modernizacji spełniła wszelkie normy europejskie.


9. Opieka społeczna
Opieka i pomoc społeczna stanowią drugą po oświacie sferę największych wydatków miasta (na poziomie 73 mln zł rocznie). W minionych dwóch latach udało się osiągnąć odpowiednie standardy warunków funkcjonowania domów pomocy społecznej i innych placówek opiekuńczych. Kosztem ok. 3 mln zł rozpoczęliśmy adaptację budynku przy ul Przemysłowej na potrzeby Noclegowni oraz Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem, co pozwoli udzielać opieki znacznie większej ilości osób w lepszych niż dotąd warunkach.

 

10. Polityka kadrowa
Od 2006 roku, zgodnie z uzyskanymi certyfikatami „Przejrzystego Urzędu” oraz ISO 9001:2001, wzrasta jakość i specjalistyczne kwalifikacje kadry urzędniczej. Realizowany jest bogaty program szkoleń, rośnie ilość pracowników z wyższym wykształceniem. Nabór na wolne stanowiska w magistracie odbywa się wyłącznie poprzez konkursy, do których wszyscy mają równy dostęp (do połowy kadencji odbyło się ich ok. 120), na bieżąco prowadzona jest również ocena i weryfikacja kadr.

 

11. Polityka mieszkaniowa
Dzięki udziałowi gminy w TBS Kamienna Góra prawie 200 rodzin otrzymało mieszkania lokatorskie w zaadaptowanych budynkach „pojarowskich” i poszpitalnym. Rozpoczęliśmy adaptację 4 budynków koszarowych na mieszkania dla kolejnych 200 rodzin. Udziały finansowe lokatorów w kosztach mieszkań są najniższe na Dolnym Śląsku (15 proc.). W każdym roku przekazywano po ok. stu mieszkań socjalnych legniczanom znajdującym w najtrudniejszych warunkach materialnych.

 

12. Promocja miasta
Rozwinięte zostały formy wizualnej promocji wewnętrznej (wielotematyczne wystawy plenerowe, bilbordy, system informacji na przystankach autobusowych typu „city light”). Przystąpiono do opracowania nowej strategii promocji miasta oraz stworzenia jego marki, wraz z systemem identyfikacji wizualnej. Od dwóch lat wdrażana jest kampania służąca budowaniu legnickiej tożsamości i patriotyzmu lokalnego pn. „Legnica Moim Miastem”, a dla tych samych celów zrealizowano projekt „Skrzynia Czasu”. Znaczący walor promocyjny ma wyemitowanie w 2008 r. lokalnego pieniądza – Legnickiego florena (20 tys. sztuk). Trwa, doskonale wsparta przez film Waldemara Krzystka, kampania „Śladami Małej Moskwy”, która ma już charakter ogólnopolski i międzynarodowy, wykorzystująca prasę, popularne programy telewizyjne i radiowe.

 

13. Sport
Bardzo aktywnie wspierałem rozwój legnickiego sportu dzieci i młodzieży, amatorskiego i kwalifikowanego. Nakłady na te cele wzrosły z 11,5 mln zł w 2006 roku do 37 mln zł w roku 2008 (są to głównie inwestycje, system stypendiów i wspieranie klubów). Powstało 5 kompleksów sportowych przy szkołach (w tym kończony Orlik 2012) i zrealizowany został I etap przebudowy Stadionu Orła Białego. Jest on głównym atutem wspierającym starania Legnicy o uzyskanie statusu Centrum Treningowo-Pobytowego EURO 2012.

 

Co się nie udało?
Jeszcze nie udało się przekształcić terenu utopijnego legnickiego lotniska w strefę dających miejsca pracy inwestycji przemysłowo-technologicznych.
Chciałbym też wybudować i wyremontować więcej dróg w mieście oraz zwiększyć liczbę basenów.


Opublikował: dborowiec_l | Dodano: 12.11.2008 | Wyświetleń: 123
Powrót na listę aktualności

Zobacz także