Nieaktualny dowód osobisty będzie z urzędu unieważniany

Nieaktualny dowód osobisty będzie z urzędu unieważniany
17.12.2008
 
Nieaktualny dowód osobisty będzie z urzędu unieważniany

3 października br. parlament zmienił ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Konsekwencją tych zmian jest wejście w życie już od 1 stycznia 2009 roku rygorystycznych zasad egzekwowania od obywateli obowiązku posiadania w dowodach osobistych aktualnych zapisów, zgodnych ze stanem faktycznym. Jeśli zapisy są nieaktualne, powstaje obowiązek wymiany dowodu w określonym terminie - pod rygorem unieważnienia dokumentu tożsamości, co odbywać się będzie z urzędu.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wystąpić o jego wymianę w terminie :
 • 14 dni - w razie zmiany danych, które zamieszcza się dowodzie osobistym, od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu, stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa, stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa; w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące;
   
 • niezwłocznie - w razie uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
   
 • nie później niż na 30 dni przed upływem zmiany terminu ważności dokumentu.

  W przypadku niezłożenia wniosku o wymianę dowód osobisty będzie podlegał unieważnieniu po upływie 3 miesięcy; w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

Ponadto dowód osobisty będzie podlegał unieważnieniu:
 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 3. z dniem zgonu jego posiadacza;
 4. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
Opublikował: admin_l | Dodano: 17.12.2008 | Wyświetleń: 246
Powrót na listę aktualności

Zobacz także