Opiekuńcze miasto

Opiekuńcze miasto
16.02.2018

Drugą, po oświacie, najpoważniejszą pozycję wśród wydatków budżetowych zajmują zadania związane z pomocą społeczną i wsparciem rodzin. Przeznaczona na to kwota wyniesie w 2018 roku łącznie ponad 142,2 mln zł, czyli ok. 26,6 proc. wszystkich miejskich wydatków. Tegoroczny budżet to ok. 535 mln zł.  

 

Prezentujemy przykłady zaspokajania i finansowania różnych potrzeb ze sfery wspierania osób wymagających opieki i pomocy gminy:

·         Program Rodzina 500 Plus – ok. 48 mln zł.

·         Wypłacane przez MOPS zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, świadczenia alimentacyjne, opiekuńcze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 28,9 mln zł.

·         Pokrycie kosztów usług opiekuńczych w stosunku do osób obłożnie chorych oraz wymagających opieki specjalistycznej – 7,9 mln zł.

·         Działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Grabskiego – 6,4 mln zł,

·         Działalność miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka przy ul. Wandy, Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego, Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Heweliusza, dwie Świetlice Terapeutyczne przy Brackiej i Jaworzyńskiej, Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Okrzei) – ok. 9,9 mln zł.

·         Koszty funkcjonowania czterech żłobków – 5,6 mln zł.

·         Dotacje do niepublicznych klubów dziecięcych – 211 tys. zł

·         Dodatki mieszkaniowe dla najuboższych rodzin – 3,2 mln zł.

·         Wypłacane przez MOPS składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe, zasiłki celowe na niezbędne życiowe potrzeby podopiecznych, zasiłki okresowe, zakup opału i sprawianie pogrzebów – ok. 6,9 mln zł.

·         Koszty pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej poza miastem – 4,5 mln zł.

·         Udział we współfinansowaniu kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy – ok. 3,8 mln zł.

·         Funkcjonowanie ośrodków wsparcia, takich jak: Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem przy ul. Przemysłowej, Dom Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie „Persona” – 3,5 mln zł.

·         Pomoc dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych – 3,7 mln zł.

·         Zasiłki stałe dla podopiecznych MOPS – 2,6 mln zł.

·         Dożywianie uczniów w szkołach i dorosłych wymagających pomocy żywnościowej – 842 tys. zł.

·         Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dofinansowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej) – 151 tys. zł.

·         Dofinansowanie działalności Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej – 80 tys. zł.

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 16.02.2018 | Wyświetleń: 230
Powrót na listę aktualności

Zobacz także