Ulica II Armii Wojska Polskiego

Rezerwa subwencji ogólnej inwestycji na drogach publicznych powiatowych
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych
w granicach miasta na prawach powiatu. "Przebudowa ulic i dróg w powiązaniu
z krajowym układem komunikacyjnym – trasa nr 4 w Legnicy, w tym ul. II Armii Wojska Polskiego"


Ul. II Armii WP 1 Ul. II Armii WP 2

Projekt stanowi II etap zadania pn. "Przebudowa ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym – Trasa 4 w Legnicy". Celem przebudowy Trasy 4 jest poprawa jakości połączenia drogi powiatowej 2177D z krajowym (DK94, DK3, A4) i wojewódzkim (364) układem komunikacyjnym oraz bezkolizyjne połączenie centrum miasta z osiedlami mieszkaniowymi : Kartuzy, Kopernika i Piekary skupiającymi około 40 000 mieszkańców.
W ramach przedsięwzięcia planuje się:
1. przebudowę jezdni wraz ze skrzyżowaniami,
2. przebudowę chodników,
3. budowę nowej zatoki autobusowej wraz z peronem dł. 40m
4. wzmocnienie konstrukcji mostu na rzece Kaczawie,
5. wymianę dylatacji,
6. przebudowę nawierzchni chodnika na obiekcie,
7. przebudowę elementów gzymsowych,
8. wymianę balustrady,
9. zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze pasa drogowego,
10. wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią wód opadowych.
Ponadto projekt obejmuje przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zadania (sygnalizacja uliczna, oświetlenie uliczne) oraz budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Centralnego Sterowania Ruchem i miejskiej szerokopasmowej i bezpiecznej sieci informatycznej Legman.

Decyzja Ministra Finansów z dnia 18.03.2010
Wartość projektu 8 012 898,58zł
Kwota dofinansowania 3 807 600,00zł

Inwestycja zostanie zakończona we wrześniu 2010r.