Cmentarz Wojenny Armii Radzieckiej na terenie miasta Legnicy.

Dolny Śląsk

Cmentarz Wojenny Armii Radzieckiej na terenie miasta Legnicy.

Na mocy porozumienia NR DOL/CW/15/2007 zawartego w dniu 30.04.2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Legnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Legnica. Środki finansowe w formie dotacji celowej przekazywane są przez Wojewodę Dolnośląskiego od 2007 roku na bieżące utrzymanie cmentarza.

Kwoty uzyskane: w 2007 roku 20.000,00 zł; w 2008 roku 30.000,00 zł; w 2009 roku 28.000,00 zł; w 2010 roku 28.000,00 zł.

Ponadto wykonano inne zadania.

 


W 2008 roku zadanie: wykonanie tabliczek memoriałowych z oczyszczeniem poduszek oraz tablic informacyjnych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy.

 

Porozumienia nr 4/2008 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych zawartego dnia 25.06.2008 we Wrocławiu pomiędzy  Wojewodą a Dolnośląskim a Gminą Legnica Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała się przeznaczyć 8.000,00 zł na sfinansowanie zadania. Całkowity koszt  prac wyniósł  8.000,00 zł.

Na podstawie  umowy nr 1/P/2008 z dnia 30.06.2008 r.  firma GRANMUR Malwina Muraszko z siedzibą w  Bartoszowie 61, 59-241 Legnickie Pole,  za kwotę brutto  1.098,00 zł wykonała oczyszczenie 36 szt.  poduszek w kwaterach na Cmentarzu Wojennym Armii Radzieckiej w Legnicy . Prace wykonano w terminie umownym tj. do 15.07.2008 roku.

Na podstawie  umowy nr 2/P/2008 z dnia 29.07.2008 r.  firma GRANMUR Malwina Muraszko z siedzibą w  Bartoszowie 61, 59-241 Legnickie Pole,  za kwotę brutto  5.621,00 zł wykonała oczyszczenie 33 szt.  poduszek w kwaterach oraz wykonała 33 szt. tablic memoriałowych  z napisami w języku rosyjskim dla pochowanych. Prace wykonano w terminie umownym tj. do 15.09.2008 r.

Na podstawie  umowy nr 4/P/2008 z dnia 29.07.2008r Zakład Emaliersko-Handlowym ,,Sylwia" Elżbieta Walkarz, z siedzibą w Milówce ul. J.Kazimierza 113, 34-360 Milówka, za kwotę brutto  793,00 zł wykonał dwie tablice informacyjne na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej  w Legnicy w technologii emalierskiej, na blasze,  tło koloru czerwonego na którym literami koloru żółtego  został umieszczony tekst w językach:  polskim, rosyjskim i angielskim. Wykonane tablice zostały dostarczone pocztą kurierska w terminie umownym tj. do 29.08.2008 roku.

Zakład Pielęgnacji Zieleni i Usług Różnych Andrzej Łupkowski, z siedzibą w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 63/4 , na podstawie umowy nr 3/P//2008 z dnia 23.07.2008 r. za kwotę brutto 488,00 zł, zamontował 2 szt. tablic informacyjnych przy głównych wejściach na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy. Usługa została wykonana terminowo, do dnia 02.09.2008 roku.

 


W 2010 roku zostały powierzone zadania

 

 1) wykonania remontu 32 szt. tablic memoriałowych z napisami w języku rosyjskim dla pochowanych na Cmentarzu Wojennym Armii Radzieckiej w Legnicy, 

2) wykonania naprawy muru i zniszczonej nawierzchni pod obeliskiem na Cmentarzu Wojenny Armii Radzieckiej w Legnicy uszkodzonych przez wiatrołomy i wywały podczas huraganu, który przeszedł nad Legnicą 23.07.2009 r.

Porozumienia nr 2/2010 w sprawie powierzenia przygotowania przeprowadzania i wykonania prac remontowych na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdującego się przy ul. Wrocławskiej w Legnicy zawartego dnia 23.07.2010 we Wrocławiu pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim- Panem Rafałem Jurkowlańcem a Gminą Legnica - reprezentowaną przez Pana Tadeusza Krzakowskiego - Prezydenta Miasta Legnicy, na sfinansowanie w/w zadań Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała się przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł (§ 1 ust. 2 Porozumienia nr 2/2010 z dnia 23.07.2010), natomiast Wojewoda Dolnośląski dofinansował w/w zadania przekazując kwotę 7.000,00 zł (§ 1 ust. 3 Porozumienia nr 2/2010 z dnia 23.07.2010).

Całkowity koszt  prac wyniósł 27.0000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 90/2010 z dnia 10.08.2010 r. firma GRANMUR Malwina Muraszko z siedzibą w  Bartoszowie 61, 59-241 Legnickie Pole, za kwotę brutto 7.000,00 zł wykonała remont 32 szt. tablic memoriałowych z napisami w języku rosyjskim dla pochowanych na Cmentarzu Wojennym Armii Radzieckiej w Legnicy. Prace wykonano w terminie umownym tj. do 01.09.2010 r.

Na podstawie umowy nr 82/2010 z dnia 09.08.2010r Zakład Pielęgnacji Zieleni i Usług Różnych Andrzej Łupkowski , z siedzibą w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 63/4 , za kwotę brutto 20.000,00 zł, wykonał naprawę muru i zniszczonej nawierzchni pod obeliskiem na Cmentarzu Wojenny Armii Radzieckiej w Legnicy uszkodzonych przez wiatrołomy i wywały podczas huraganu, który przeszedł nad Legnicą 23.07.2009r. Usługa została wykonana terminowo, do dnia 31.08.2010 roku.