Legnickie podatki i opłaty 2015

Legnickie podatki i opłaty w 2015 r.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(na podstawie złożonej deklaracji albo decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:

 • Osoby fizyczne kwartalnie:

  • za I kwartał do 15 marca,

  • za II kwartał do 15 czerwca,

  • za III kwartał do 15 września,

  • za IV kwartał do 15 grudnia.

 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – comiesięcznie, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty a za miesiąc grudzień do dnia 15 grudnia.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8,

 • w kasie Urzędu Miasta w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2,

 • przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao SA 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975.

  Uchwała Nr XXXV/359/13

  Uchwała Nr XXXVI/368/13

 


 

 

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
 • 15 marca 2015 r.
 • 15 maja 2015 r.
 • 15 września 2015r.
 • 15 listopada 2015 r.

[uchwała Nr XXV/249/12 – stawki, uchwała Nr L/523/14 - formularze]

[ZAŁĄCZNIKI IN-1 i IN-1/A]

Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Terminy płatności podatku:

 • 12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

[uchwała Nr XXV/249/12 – stawki, uchwała Nr L/523/14 - formularze]
[ZAŁĄCZNIKI DN-1, DN-1/A]

Podatek rolny osób fizycznych

(Na podstawie decyzji organu podatkowego)


Terminy płatności:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
  • 15 marca 2015 r.
  • 15 maja 2015 r.
  • 15 września 2015r.
  • 15 listopada 2015r.[ZAŁĄCZNIKI IR-1]

 

Podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.


Terminy płatności podatku:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
  • 15 marca 2015 r.
  • 15 maja 2015 r.
  • 15 września 2015r.
  • 15 listopada 2015 r.


[ZAŁĄCZNIKI DR-1]

Podatek leśny osób fizycznych

(Na podstawie decyzji organu podatkowego)


Terminy płatności:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
  • 15 marca 2015 r.
  • 15 maja 2015 r.
  • 15 września 2015 r.
  • 15 listopada 2015 r.


[ZAŁĄCZNIKI IL-1] 

Podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian


Terminy płatności podatku:
• 12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.


[ZAŁĄCZNIKI DL-1]

Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + załącznik do deklaracji DT-1/A, którą należy złożyć do 15 lutego na dany rok, w przypadku zakupu lub sprzedaży pojazdu w ciągu roku w terminie 14 dni

Terminy płatności podatku:

 • I rata podatku - 15 lutego każdego roku
 • II rata podatku - 15 września każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych w terminie:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
 • do dnia 15 września roku podatkowego - II rata
 • Po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

[uchwała NR XXV/250/12]

[ZAŁĄCZNIK DT-1]
[ZAŁĄCZNIK DT-1/A]

Opłata od posiadania psów

W przypadku zwolnień z opłaty od posiadania psów potrzebne są dokumenty:

 • potwierdzający niepełnosprawność posiadacza psa
 • książeczka psa.


Termin płatności:

 • opłata płatna jest z góry, bez wezwania do 31 marca 2015 r. lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa – w wysokości – 40,00 zł
 • w przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata od posiadania psów jest płatna w połowie jej wysokości – 20,00 zł

Miejsce dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat:

 • kasa Urzędu Miasta, parter, pok. 6, kasa Urzędu Miasta ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska) lub na rachunek bankowy Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 

 

Podstawa prawna pobierania przez gminę podatków i opłat:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)
 • Uchwała Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym
 • Uchwała Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości
 • Uchwała Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr XVII/157/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
 • Uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy – obowiązywała do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych bez dodatkowych opłat można dokonywać:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)
 • w siedzibie Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3
 • w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
 • w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Najświętszej Marii Panny 3 (siedziba Urzędu Skarbowego w Legnicy), ul. Pątnowskiej 50
 • lub na rachunek bankowy (tj. na indywidualne konto wskazane w decyzji)

Wpłat z tytułu opłat niepodatkowych np.: za użytkowanie wieczyste gruntu, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, mandaty karne, koncesja na alkohol, karta parkingowa, karta wędkarska, opłata adiacencka, bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)
 • lub na rachunek bankowy Nr 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)
 • w siedzibie Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3
 • w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
 • w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Najświętszej Marii Panny 3 (siedziba Urzędu Skarbowego w Legnicy), ul. Pątnowskiej 50
 • w kasie Starostwa Powiatowego Pl. Słowiański 1
 • w kasie Zarządu Dróg Miejskich ul. Mickiewicza 2
 • lub na rachunek bankowy Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697