Wyszukiwarka dokumentów

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opacowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H.Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.