Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN20kV zlokalizowanej w Legnicy na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 14, 15/1, 15/2, 17/2 obr. Pawice oraz 9/1, 9/2, 9/3, 49/10, 49/4 i 49/6 obr. Pątnów.