Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica w prawo własności tych nieruchomości.