Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.IWS.7111-357/10 z dnia 21 marca 2012 r.zawiadamiające o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa, w toczącym się postępowaniu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520, wraz z przebudową obiektów inżynierskich, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzonego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora Oddziału we Wrocławiu.