Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie w udzielenia / nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy