Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy informuje, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz 191 ze zm.) w dniu 18 kwietnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach pracy Urzędu został wywieszony, na okres 30 dni Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący nieodpłatnego nabycia w trybie art. 5, ust.4 przywołanej ustawy, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 172/3 w obrębie Pawice w Legnicy, na rzecz Gminy Legnica. Wszystkie osoby prawne i fizyczne w okresie wyłożenia protokołu mogą wnosić zastrzeżenia do niniejszego Protokołu zdawczo-odbiorczego.