Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Legnicy Nr XXXI/333/13 z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020, informuję o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020” wraz ze „ Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko”