Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR L/427/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy.