Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVI/459/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lipca 2010r w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budŜetowe na wydzielonym rachunku.