Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVI/462/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lipca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej miasta Legnicy.