Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVII/471/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.