Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVIII/477/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejska Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.