Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Podatki 2011

Legnickie podatki i opłaty w 2011 r.

 
Podatek od nieruchomości osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)
 
Terminy płatności:
• Cztery proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2011 r., 15 maja 2011 r., 15 września 2011 r., 15 listopada 2011 r.

 

Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
 
Terminy płatności podatku:
• 12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.
[uchwała II/15/10]
[ZAŁĄCZNIKI DN-1, DN-1/A i DN-1/B]

Podatek od środków transportowych
Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + załącznik do deklaracji DT-1/A, którą należy złożyć do 15 lutego na dany rok, w przypadku zakupu lub sprzedaży pojazdu w ciągu roku w terminie 14 dni

Terminy płatności podatku:
• I rata podatku - 15 lutego każdego roku
• II rata podatku - 15 września każdego roku
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych w terminie:
• w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
• do dnia 15 września roku podatkowego - II rata
Po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 
[UCHWAŁA NR XLVI/382/09]
[ZAŁĄCZNIK DT-1]
[ZAŁĄCZNIK DT-1/A]

 


Opłata od posiadania psów
W przypadku zwolnień z opłaty od posiadania psów potrzebne są dokumenty:
- potwierdzający niepełnosprawność posiadacza psa
- książeczka psa.

Termin płatności:
• opłata płatna jest z góry, bez wezwania do 31 marca 2011 r. lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa – w wysokości – 40,00 zł
• w przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata od posiadania psów jest płatna w połowie jej wysokości – 20,00 zł
Miejsce dokonywania opłat:
• kasa Urzędu Miasta, parter, pok. 6 lub na rachunek bankowy Nr 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040
Podatek rolny osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:
• Cztery proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2011 r., 15 maja 2011 r., 15 września 2011 r., 15 listopada 2011 r.

[ZAŁĄCZNIKI IR-1, ZR-1/Ai ZR-1/B]
Podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej


Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Terminy płatności podatku:
• Cztery proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2011 r., 15 maja 2011 r., 15 września 2011 r., 15 listopada 2011 r.

[ZAŁĄCZNIKI DR-1, ZR-1/A i ZR-1/B]
 
Podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian

Terminy płatności podatku:
• 12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

[ZAŁĄCZNIKI DL-1, ZL-1/A i ZL-1/B]

Podatek leśny osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:
• IV proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2011 r., 15 maja 2011r., 15 września 2011 r., 15 listopada 2011 r.

[ZAŁĄCZNIKI IL-1, ZL-1/A i ZL-1/B]

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy
 

 

Podstawa prawna pobierania przez gminę podatków i opłat:
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 431 ze zm.)
• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
• Uchwała Nr II/15/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości
• Uchwała Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
• Uchwała Nr XVII/156/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawi określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku rolnego i podatku leśnego
• Uchwała Nr XLVI/382/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
• Uchwała Nr XVII/157/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
• Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych bez dodatkowych opłat można dokonywać:
- w kasie Urzędu Miasta Legnicy
- w siedzibie Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3
- w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
- w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Pątnowskiej 50
- lub na rachunek bankowy Nr 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040
Wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za posiadanie psów bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:
- w kasie Urzędu Miasta Legnicy
- lub na rachunek bankowy Nr 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:
- w kasie Urzędu Miasta Legnicy
- w siedzibie Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3
- w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
- w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Pątnowska 50
- w kasie placówki Banku Gospodarstwa Krajowego ul. N.Marii Panny 3 (Urząd Skarbowy)
- w kasie Starostwa Powiatowego Pl. Słowiański 1
- w kasie Legnickiego Centrum Kultury ul. Chojnowska 2
- w kasie Zarządu Dróg Miejskich ul. Mickiewicza 2
- lub na rachunek bankowy Nr 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040