Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wybory ławników 2012-2015

 

INFORMACJA DLA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

na kadencję 2012 – 2015

 

Ławnikiem sądowym może zostać osoba która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończyła 30 lat,

4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczyła 70 lat,

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania z zakresu prawa pracy winna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Podmioty zgłaszające kandydata na ławnika:

  • prezesi sądów, 
  • stowarzyszenia, 
  • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 
  • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Legnicy,

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy wypełnić kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, której druk będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy pl. Słowiański 8 ( kancelaria urzędu, Biuro Rady p. 224) oraz na stronie www.legnica.eu  od 14 czerwca 2011 r.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego (siedziba Sądu Okręgowego w Legnicy),

3) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) oświadczenie, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

5) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów  prawa, dołącza się aktualny odpis  Z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji,

7) listę mieszkańców Legnicy zgłaszających  kandydata na ławnika - druk udostępniany z kartą zgłoszenia jak wyżej.

Koszt opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Kartę zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami przyjmuje Biuro Rady w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 224, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Informacje pod nr  tel. 076 72 12 130, 

W Legnicy Rada Miejska wybierze:

- do Sądu Okręgowego w Legnicy - 14 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- do Sądu Rejonowego w Legnicy - 54 ławników, w tym 39 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie o nieprowadzeniu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej 

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika