Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Honorowi Obywatele

Zasady i tryb nadawania tytułu
„Honorowego Obywatela Miasta Legnicy"

§ 1.

Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Legnicy" jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym przez Radę.

§ 2.

 1. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Legnicy” może być nadany osobom fizycznym, które posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie lub mające wybitne zasługi dla Legnicy.
 2. W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta tytuł można przyznać pośmiertnie.

§ 3.

 1. Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Legnicy" są:
  1. Prezydent,
  2. Przewodniczący,
  3. kluby Radnych,
  4. komisje Rady,
  5. grupa co najmniej 5 Radnych,
  6. organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe,
  7. grupa 200 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.
 2. Wnioski o których mowa w ust. 1 pkt. 7 składane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik Nr 8 do Statutu.
 3. Wniosek musi zawierać szczegółową charakterystykę kandydata oraz jego zasługi dla Legnicy, uzasadniające przyznanie tytułu.
 4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, iż znany jest jej zamiar złożenia wniosku
 5. Wnioski o nadanie tytułu wraz z uzasadnieniem składa się w Urzędzie w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku. Tryb dotyczący terminu składania wniosków nie będzie miał zastosowania w przypadku nadawania tytułu pośmiertnie.

§ 4.

 1. Kandydaturę (kandydatury) do tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Legnicy" opiniuje i przedstawia Radzie Komisja Kapituły i Statutu.
 2. Wniosek o odebranie tytułu jest rozpatrywany w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 5.

Nadanie tytułu odbywa się na uroczystej sesji Rady.

§ 6.

Honorowy Obywatel Miasta Legnicy:

 1. otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom potwierdzający nadanie tytułu wraz z uzasadnieniem,
 2. jest wpisywany do "Księgi Honorowych Obywateli Miasta Legnicy" oraz na tablicy „Honorowych Obywateli Miasta Legnicy”,
 3. jest zapraszany na uroczyste sesje Rady i inne uroczystości ogólno miejskie organizowane przez Radę.

Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy”

INFORMACJA

27 grudnia br. Urząd Miasta będzie nieczynny

Z wyjątkiem wydziałów: Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

14 grudnia br. (sobota) Urząd Miasta będzie czynny w godzinach 7:30-15:30

Jednocześnie informujemy:

24 grudnia 2019r. jest dniem wolnym dla Wydziału Spraw Obywatelskich,

24 grudnia 2019r. Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w zakresie rejestracji zgonów.