Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zasłużeni dla Legnicy

Zasady i tryb przyznawania odznaki “Zasłużony dla Legnicy”

 § 1.

 Odznaka “Zasłużony dla Legnicy”, zwana dalej “odznaką”, stanowi szczególnie zaszczytne wyróżnienie za wybitny wkład w wszechstronny rozwój miasta oraz zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz miasta i jego mieszkańców.

 § 2.

Odznakę przyznaje się osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym  podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 3.

 1. Wnioski o przyznanie odznaki mogą przedkładać:
  1. Prezydent,
  2. Przewodniczący,
  3. kluby Radnych,
  4. grupa co najmniej 12 Radnych,
  5. organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe.
  6. grupa 100 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze na podstawie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 8 do Statutu Legnicy.
 2. Wnioski o przyznanie odznaki wraz z uzasadnieniem składa się w Urzędzie w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku. Tryb dotyczący terminu składania wniosków nie będzie miał zastosowania w przypadku przyznania odznaki pośmiertnie.

§ 4.

Kandydatów do odznaki opiniuje i przedstawia Radzie Komisja Kapituły i Statutu.

§ 5.

 1. Wręczenie odznaki wraz z legitymacją odbywa się uroczyście na sesjach Rady, nie częściej niż dwa razy w roku.
 2. Uprawnionymi do wręczenia odznaki i legitymacji w imieniu Rady są:
  1. Przewodniczący,
  2. Prezydent.

§ 6.

Wzorce graficzne odznaki i legitymacji stanowią załącznik do zasad i trybu przyznawania odznaki „Zasłuzony dla Legnicy”.

Załączniki:

Wniosek do odznaki „Zasłużony dla Legnicy” dla osoby fizycznej
Wniosek do odznaki „Zasłużony dla Legnicy” dla organizacji


Alfabetyczny spis osób odznaczonych odznaką Zasłużony dla Legnicy