Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2010] Kazimierz Pleśniak

KAZIMIERZ PLEŚNIAK

Działacz i wychowawca dzieci i młodzieży, laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Urodzony 4 marca 1945 r. w Dubiecku (pow. przemyski) z Legnicą jest związany od 1957 r. Już jako nauczyciel zaangażował się w działalność społeczną w Związku Harcerstwa Polskiego, pełniąc w latach 1970–1975 funkcję społecznego zastępcy Komendanta Hufca ZHP Legnica, a w latach 1980-1989 - zastępcy Komendanta Legnickiej Chorągwi ZHP. Pod jego kierownictwem Chorągiew Legnicka szybko znalazła się w krajowej czołówce. Z jego inspiracji w 1989 r. w Legnicy powołano Młodzieżowy Dom Kultury zwany „Domem Harcerza”, w którym od 1989 r. był dyrektorem. Dzięki sprawnie realizowanej, bardzo wszechstronnej działalności wychowawczej i kulturalnej, która przyciągała do „Harcerza” bardzo licznych młodych legniczan, placówka otrzymała w 1994 r. - jako jedna z trzynastu w kraju - status „Pałacu Młodzieży”. MCK „Harcerz” promował Legnicę w kraju i za granicą, wielokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia, odnosząc liczne sukcesy na międzynarodowych przeglądach artystycznych, jednocześnie pozyskując wielu sponsorów, partnerów i przyjaciół. Jego działalność rozszerzyła się o zadania opiekuńcze, powstała świetlica środowiskowa, zaczęły funkcjonować stanice wędrujące, które odwiedzały dzieci w miejscu zamieszkania, organizując zabawy, ogniska, biwaki itp. „Dom Harcerza” stał się również ważnym ośrodkiem wychowania patriotycznego.

Z inicjatywy Kazimierza Pleśniaka od 1996 r. w Legnicy organizowane są Ogólnopolskie Festiwale Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka” i coroczne Przeglądy Szopek Bożonarodzeniowych. Do miejskiego kalendarza wydarzeń weszły artystyczne prezentacje MCK, organizowane w teatrze pod nazwą „Serce za serce”.

Obok aktywności wychowawczej i pedagogicznej Kazimierz Pleśniak podjął w 1991 r. działalność społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, reaktywując ogniwa tego stowarzyszenia w szkołach i placówkach wychowawczych miasta oraz subregionu legnickiego. Pełni funkcję społeczną Prezesa Miejskiego TPD, będąc jednocześnie wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego TPD, a od 2007 r. - członkiem Zarządu Głównego TPD.

Kierowany przez niego z wielkim poświęceniem Legnicki Oddział TPD niesie od lat różnorodną pomoc dzieciom chorym, a także pochodzącym z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo. Szczególnie wiele inicjatyw podejmuje dla wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizując m.in. wypoczynek w formie kolonii profilaktycznych oraz obozów rehabilitacyjno-leczniczych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Towarzystwo udziela również niezmiernie ważnej pomocy materialnej w postaci darów żywnościowych, paczek z okazji Dnia Dziecka i na Mikołajki. Aktywnie wspiera działalność m. in. Rodzinnego Domu Dziecka, Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych placówek wychowawczych w mieście. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zrzesza na terenie Legnicy 874 społecznych działaczy. Są to głownie nauczyciele i młodzieżowi wolontariusze powyżej 16 lat.

Kazimierz Pleśniak jest także wieloletnim liderem i działaczem na rzecz niepełnosprawnych osób dorosłych. Z myślą o nich organizuje cykliczne imprezy kulturalno-rekreacyjne, akcje charytatywne i Paraolimpiady. Za całokształt swych dokonań i działań zmierzających do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009 r. otrzymał od Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych tytuł „Lodołamacza Specjalnego”.


KAZIMIERZ PLEŚNIAK