Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

przed 2011

Przetarg nieograniczony na Wykonawcę Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy - Etap I - ulica Chojnowska od granic Miasta do ul Jagiellońskiej, od km 25+228,00 do km 27+061,75”  


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”. 

 

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie na wytypowanych terenach nasadzeń drzew, krzewów i pnączy, pielęgnacja i uzupełnianie ubytków w nasadzeniach”.  


Przetarg nieograniczony na „Dostawę drzew i krzewów dla Gminy Legnica”. 

 

Przetarg nieograniczony na „Wybór podmiotu obsługującego ramową Umowę Select dla administracji publicznej Nr 80S60033 z dnia 20.01.2003r. zawartej pomiedzy Ministerstwem Nauki a Microsoft Ireland Operations Limited B.V. (zwaną dalej Umową Select) wobec Urzędu Miasta Legnica wraz ze sprzedażą licencji na oprogramowanie Microsoft oraz dostawą nosników oprogramowania Microsoft”. 

 

Przetarg nieograniczony na „Zakup wraz z dostawą dwóch kserokopiarek dla Urzędu Miasta Legnica”.

  

Przetarg nieograniczony „Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Ratusza Pl. Słowiański 8 obejmującą poszczególne kondygnacje budynku wraz z więźbą dachową, oceny technicznej budynku, projektu budowlanego i projektu wykonawczego remontu dachu wraz z pozwoleniem na budowę, opracowanie planu„bioz” i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a takŜe opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót remontu dachu”.

 

Przetarg nieograniczony na „Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości do 11.110.379,- zł w tym : 1.959.379,- zł na realizację zadań inwestycyjnych i 9.151.000,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.  


„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem”.  


Zakup autobusu z ilością miejsc 17-20 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

Zakup 2 sztuk 9-cio osobowych mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich.  


Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego„ Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy – termomodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa sali sportowej, zespołu żywieniowego i zerówki, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu”.  


Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego: „ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy, ul. Radosna 17 – termomodernizacja obiektów szkolnych , przebudowa sanitariatów, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa hali sportowej o widownię z przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu”.  


Przetarg nieograniczony na "Dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów dla Gminy Legnica".  


Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie czystości przystanków autobusowych komunikacji miejskiej należących do Gminy Legnica". 


Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn "Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy - termomodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa sali sportowej, zespołu żywieniowego i zerówki, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu".  


Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy, ul. Radosna 17 - termomodernizacja obiektów szkolnych , przebudowa sanitariatów, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa hali sportowej o widownię z przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu".  


przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej" w Legnicy.  


Przetarg nieograniczony na "Zakup samochodu osobowego 5-cio osobowego, 4 drzwiowego typu sedan".


Przetarg nieograniczony na "Zakup prasy dla Urzędu Miasta Legnica".


Przetarg nieograniczony na "Dostawę systemu minitoringu bezpieczeństwa zwanego dalej autokomputerami do urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, składającego się z jednostki centralnej i 75 urządzeń peryferyjnych”.


Przetarg nieograniczony na "Zakup papieru kserograficznego i ciągnionego dla Urzędu Miasta Legnica".


Przetarg nieograniczony na "Zakup z dostawą materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Legnica".


Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego „ Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 - Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej”.


Przetarg nieograniczony  (nr 2)  na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej" w Legnicy.


Przetarg nieograniczony  na  "Zakup bonów towarowych ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 65.890,00zł".


Przetarg nieograniczony  (nr 3)  na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej" w Legnicy.


Przetarg nieograniczony  na  "Bieżące utrzymanie i eksploatacja  szaletów  miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica".


Przetarg nieograniczony  na  "Flagowanie miasta Legnicy  flagami państwowymi, miejskimi i Unii Europejskiej".


Przetarg nieograniczony  na  "Zakup z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Legnica".


Przetarg nieograniczony  na  "Opracowanie projektu studium kierunków rozwoju systemów komunikacji miasta Legnicy w ramach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy."


Przetarg nieograniczony  (nr 2) na  "Bieżące utrzymanie i eksploatacja  szaletów  miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica".


Przetarg nieograniczony  na  Pełnienie  funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy".


Przetarg nieograniczony  "Naprawa i konserwacja wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy ".


Przetarg nieograniczony "Wykonanie i montaż 42 sztuk okien drewnianych wraz z parapetami oraz drzwi balkonowych drewnianych w budynku Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 7".


Przetarg nieograniczony "Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 7 i 8, pomieszczeń Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zielona 13 of., pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta Legnicy ul. Szkolna 7 oraz pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego ul. Chojnowska 2".


Przetarg nieograniczony  "Zakup z dostawą niszczarki dokumentów dla Urzędu Miasta Legnica ".


Przetarg nieograniczony  "Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni przy Al. Orła Białego w Legnicy ".


Przetarg nieograniczony  "Wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Legnicy - zakup i dostawa zestawu prądotwórczego z automatycznym panelem sterowania wraz z podłączeniem i uruchomieniem zestawu".


Przetarg nieograniczony  "Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy ".


Przetarg nieograniczony "Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Pruszyńskiego w Legnicy".


Przetarg nieograniczony "Wykonanie i montaż 23 sztuk okien wraz z parapetami w budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8".


Przetarg nieograniczony  "Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem".


Przetarg nieograniczony  Opracowanie Studium Wykonalności pn. "Zagospodarowanie terenu Lotniska w Legnicy".


Przetarg ograniczony  "Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania Al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską i z ul. Okrężną w Legnicy - etap I".


Przetarg nieograniczony  na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania Al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską i z ul. Okrężną w Legnicy - etap I".


Przetarg nieograniczony   "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych Al. Rzeczypospolitej 129 w Legnicy".


Przetarg nieograniczony na " Opracowanie Studium Wykonalności pn. " Zagospodarowanie terenu Lotniska w Legnicy".


Przetarg nieograniczony na " Remont dachu budynku Urzędu Miasta, Plac Słowiański 8".


Przetarg nieograniczony na  Opracowanie projektu studium kierunków rozwoju systemów komunikacji miasta Legnicy w ramach zmiany studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy.


Przetarg nieograniczony Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Skarbka z ul. Jaworzyńską do skrzyżowania ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z ul. Wrocławską, w ciągu ulic Witelona - Wrocławskiej_ II Armii Wojska Polskiego - Piłsudskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w Legnicy - trasa nr 4".


Przetarg nieograniczony Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Złotoryjskiej z ul. Muzealną do skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Borsuczą, w ciągu ulic Skarbka i ul. Jaworzyńskiej wraz z obiektami inżynieryjnymi w Legnicy - trasa nr 2a".


Przetarg nieograniczony  "Zakup śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów".Przetarg nieograniczony  Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Skarbka z ul. Jaworzyńską do skrzyżowania ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z ul. Wrocławską, w ciągu ulic Witelona - Wrocławskiej_ II Armii Wojska Polskiego - Piłsudskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w Legnicy - trasa nr 4".
Przetarg nieograniczony   Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Złotoryjskiej z ul. Muzealną do skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Borsuczą, w ciągu ulic Skarbka i ul. Jaworzyńskiej wraz z obiektami inżynieryjnymi w Legnicy - trasa nr 2a".
Przetarg nieograniczony   wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia w ulicach: Poselska, Słowackiego i Grabskiego".

Przetarg nieograniczony  na   "Elektroniczną identyfikację zwierząt".


Przetarg nieograniczony  na   "Modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udosstępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumantacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. T. Kościuszki 38 (instalacja elektryczna - całość)".


Przetarg nieograniczony  na   "Zakup z dostawą sprzętu komuterowo telekomunikacyjnego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem".


Przetarg nieograniczony  na   "Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna1 w Legnicy - wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych  - budynek dydaktyczny".


Przetarg nieograniczony     "Przebudowa ulicy Gumińskiego wraz z uzbrojeniem".


Przetarg nieograniczony     "Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości do 17.464.000,-zł w tym: 8.736.780,-zł na realizację zadań inwestycyjnych i 8.727.220,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".


Przetarg nieograniczony     "Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica".


Przetarg nieograniczony   "Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych" .


Przetarg nieograniczony   "Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych - segment dydaktyczny".


Przetarg nieograniczony   "Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy oraz podległych Gminie 51 jednostek oświatowych: przedszkoli, szkół i innych placówek".


Przetarg nieograniczony   "Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej".


Przetarg nieograniczony   "Utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta".


Przetarg nieograniczony   "Utrzymanie zieleni parkowej".


Przetarg nieograniczony     Wycinka i karczowanie drzew w pasie drogowym ulicy Gumińskiego w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Gumińskiego wraz z uzbrojeniem".


Przetarg nieograniczony     Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej etap I modernizacja basenu ".


Przetarg nieograniczony     "Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy".  


Przetarg nieograniczony     " Wybór wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla "Budowy ul. PowstańsówWarszawy od ulicy Kedywu do ulicy Sudeckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"."

Przetarg nieograniczony     " Wybór wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Przebudowy ulicy Bydgoskiej od ulicy Lubińskiej do Szczytnickiej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od ulicy Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej".

Prezydent Miasta Legnica ogłasza przetarg nieograniczony  na ,, Roboty malarskie oraz naprawa posadzek w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Legnicy , Plac Słowiański 7".

Przetarg nieograniczony Opracowanie pn.,, Strategia aktywizacji gospodarczej miasta Legnicy wraz z koncepcją zagospodarowania wybranych terenów inwestycyjnych".

Prezydent Miasta Legnica ogłasza przetarg nieograniczony  na ,, Zakup z dostawą urządzenia pn. Urządzenie drukujące i graficzne - kolorowe cyfrowe urządzenie do automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie i z automatycznym obcinaniem".

Prezydent Miasta Legnica ogłasza przetarg nieograniczony  na ,, Wykonanie i montaż 26 sztuk okien, 1 sztuki drzwi balkonowych oraz parapetów w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański".

Prezydent Miasta Legnica ogłasza przetarg nieograniczony  na ,, Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia płyty boiska w ramach inwestycji pn. Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego w Legnicy".

Przetarg nieograniczony " Wybór wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji -kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego ,, Budowa regionalnego Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego dla dzieci i młodzieży z basenem krytym o długosci 25m przy ul. Radosnej w Legnicy" Etap I- budowa basenu odkrytego z zapleczem sanitarno - sztniowym, budowa boisk, parkingów i dróg dojazdowych".

Przetarg nieograniczony " Roboty ogólnobudowlane - wymiana i naprawa posadzek, wymiana i naprawa stolarki okiennej, wymiana i naprawa ościeżnic, wymiana i naprawa drzwi, malowanie ościeżnic, okien, ścian: wymiana i naprawa stopni drewnianych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. Kościuszki 38".

Przetarg nieograniczony Opracowanie pn.,, Strategia aktywizacji gospodarczej miasta Legnicy wraz z koncepcją zagospodarowania wybranych terenów inwestycyjnych"(rozstrzygnięcie po protescie).