Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

2013

"Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy" Zadanie związane jest z realizacją projektu pn.: "Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy" współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.


Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja Trasy 2 a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych -przebudowa ul. Jaworzyńskiej".


Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta-plac Słowiański 8” - montaż  okien drewnianych  z łukami od strony podwórza Straży Pożarnej oraz renowacja i wykonanie drzwi.


Wybór realizatora zadania pn."Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015- 2020 wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko


Zakup  energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica


Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi w okresie od 30.12.2013 do 29.12.2016”

 


 

„Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. 

 


 

Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem - budynek Straży miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 ".

 


 

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania: ”Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)

 


 

Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn." Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Radosna 106-136 w Legnicy".

 


 

Wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w formule „zaprojektuj i wybuduj”  w ramach zadania inwestycyjnego pn. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych.


Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul.Skarbka 4- rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego


Wykonanie modernizacji boisk sportowych przy Gimnazjum nr 5 w formule „zaprojektuj
i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych”


Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013”

 


 

,,Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń budynków administracyjnych  Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 7 i 8 , pomieszczeń Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zielona13 of., pomieszczeń archiwum II Urzędu Miasta Legnica ul. Szkolna 7, pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego ul. Chojnowska 2 oraz pomieszczeń Wydziału spraw Obywatelskich ul. Chojnowska 2”

 


 

"Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych ul. Skarbka 4 – rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego".


Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn." Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


" Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy"


„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta-plac Słowiański 8 - wymiana okien w budynku ratusza na parterze od strony budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, okien piwnicznych oraz renowacja i wymiana drzwi”.


Przetarg nieograniczony na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica" - usługa powyżej 200.000 EURO


Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania :”Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy).


"Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta- plac Słowiański 8- wymiana okien w budynku ratusza na parterze od strony budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, okien piwnicznych oraz renowacja i wymiana drzwi".


Wybór wykonawcy dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013"


Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Legnicy


Przetarg nieograniczony na "Budowa skateparku" Planowane jest współfinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundacji Polska Miedź w Lubinie – robota budowlana poniżej 5.000.000,- EURO