Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie al. Orła Białego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.


Wybór wykonawcy zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (LBO) - w formule „zaprojektuj i wybuduj.


Wybór wykonawcy zadania „Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką (LBO)” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”- obiekt w strefie ochrony konserwatorskiej.


Wykonawcy zadania „Sportowe miasteczko”- plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego- w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 20 (LBO).


Wybór Wykonawcy zadania pn. ”Budowa placu zabaw „Wioska Słowiańska” (LBO) - w formule „zaprojektuj i wybuduj.


Wybór Wykonawcy zadania pn." Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO) - w formule "zaprojektuj i wybuduj".


"Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Legnicy"


„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013”


„Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”


Wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych  Etapu I, w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy”


Wybór Wykonawcy zadania pn. „ Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych- przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.


"Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica wraz z jednostkami podległymi i instytucjami kultury"


Wybór Wykonawcy robót budowlano- montażowych Etapu I, w ramach zadania inwestycyjnego pn." Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul.Klubowej w Legnicy".


Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn." Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Radosna 106-136 w Legnicy".


"Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica"


Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania :”Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy).


Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji
 miejskiej w Legnicy” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi w okresie od 30.12.2013 do 29.12.2016”.


Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem – budynek Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3”


Wybór realizatora zadania   pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015- 2020” wraz ze „Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko”


Wybór Wykonawcy zadania pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta-plac Słowiański 8” - montaż  okien drewnianych  z łukami od strony podwórza Straży Pożarnej oraz renowacja i wymiana drzwi”.


"Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta i archiwum jednostek zlikwidowanych"


„Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji  miejskiej w Legnicy” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


Wybór Wykonawcy zadania pn.”Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta – plac Słowiański 8- wymiana okien w budynku ratusza na parterze od strony budynków komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, okien piwnicznych oraz renowacja i wymiana drzwi”.


”Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych”


Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn." Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"


,,Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń budynków administracyjnych  Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 7 i 8, pomieszczeń Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zielona13 of., pomieszczeń archiwum  II Urzędu Miasta Legnica ul. Szkolna 7,  pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego ul. Chojnowska 2 oraz pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Chojnowska 2”.


Wykonanie modernizacji boisk sportowych przy Gimnazjum nr 5 w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych.


Wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w formule „zaprojektuj i wybuduj" w Legnicy ul. Piastowska 3 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych


Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn." Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul.Skarbka 4- rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego"


"Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych ul. Skarbka 4 – rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego"


„ Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


Wybór wykonawcy dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.


"Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy"


„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania :”Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)”


"Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica"


Wybór Wykonawcy zadania pn." Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta- plac Słowiański 8- wymiana okien w budynku ratusza na parterze od strony budynków komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej , okien piwnicznych oraz renowacja i wymiana drzwi".


„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta-plac Słowiański 8 - wymiana okien w budynku ratusza na parterze od strony budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, okien piwnicznych oraz renowacja i wymiana drzwi”.


"Budowa skateparku"


"Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Legnicy"