Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Archiwum


Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej  Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-201 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (,,Turystyka i Kultura”)” Działanie nr 6.5„Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

(Nabór nr 36/K/6.5/2009 ,, Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – promocja i informacja  regionu w tym organizacja imprez o znaczeniu regionalnym”)

A. Ogłoszenie dotyczy następujących rodzajów projektów[1]:

 • Projekty dotyczące promocji i informacji regionu ( w tym organizacja imprez o znaczeniu regionalnym)

B.Do składania wniosków uprawnieni są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • administracja rządowa;
 • publiczne szkoły wyższe;
 • instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • organizacje pozarządowe w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne;
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku bądź przeznaczające zysk wyłącznie na cele statutowe, w których w obu powyższych przypadkach udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych i/lub podmioty prawa publicznego określone w Dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. L 134 z 30.04.2004 r.

C.Okres realizacji projektu:

 • zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia 01.01.2007 r. w tym poniesione na projekty, których realizacja rozpoczęła się przed tą datą;
 • zakończenie finansowe realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia  30.04.2012 r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Data ta wpisywana jest przez  beneficjenta w polu ,,F” wniosku o dofinansowanie – Data zakończenia finansowego realizacji projektu
 • Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność w terminie do 60 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu, nie później niż do 29.06.2012 r. 

E.Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70 % wydatków kwalifikowanych projektu.

F.Minimalna całkowita wartość projektów dotyczących organizacji imprez promujących Dolny Śląsk o znaczeniu co najmniej regionalnym, w tym wydarzeń turystycznych i kulturalnych: 500 tys. PLN.

G.Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aplikacji komputerowej dostępnej na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce ‘’Nabory wniosków/Generator wniosków” zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Dodatkowe informacje pomocne w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie znajdują się w Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD dostępnym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

H. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 30.10.2009 r.  w Punkcie Przyjęć Wniosków w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14, w pok. 301 A, w godzinach pracy urzędu (pn-wt oraz czw-pt: 7.30-15.30, śr: 8.00-16.00) . Formularze wniosków wraz z załącznikami należy składać w formie drukowanej (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) wraz z elektroniczną wersją wniosku. O przyjęciu wniosku decydować będzie data faktycznego wpływu wniosku do Punktu Przyjęć Wniosków (pieczęć wpływu). Konkurs ma charakter zamknięty - ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu: 8.01.2010 r. do godz. 15:30.
Wszystkie segregatory powinny być opisane zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo należy podać numer naboru (36/K/6.5/2009).

 


Do 29 listopada instytucje i organizacje pozarządowe mogą składać projekty do rządowego programu "Razem bezpieczniej" w następujących obszarach :
- przemoc w rodzinie
- bezpieczeństwo w szkole
- bezpieczeństwo w środkach komunikacji
- bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania
- bezpieczeństwo w w ruchu drogowym
- bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
- ochrona dziedzictwa narodowego
 
Wnioski (wzór w załączniku) należy składać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Legnicy
(także elektronicznie na adres: astepin(at)legnica.eu, tel.76 722 13 91Minister Rozwoju Regionalnego ogłasza III edycję konkursu „Dobre praktyki EFS 2009” dla projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zarówno w ramach programów z perspektywy 2004-2006 jak i 2007-2013. Głównym celem konkursu jest  pokazanie, w jaki sposób unijne środki trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie.

 
Ideą konkursu „Dobre praktyki EFS 2009” jest promowanie projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
 
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
- Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 2)
 
Nagrody

Wszystkie projekty – tzw. „Dobre praktyki EFS 2009” zostaną uhonorowane tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Przyznanie powyższego tytułu będzie wiązało się także z przekazaniem  laureatom specjalnie w tym celu wykonanych statuetek. Projekty zostaną  zaprezentowane na stronie internetowej www.efs.gov.pl, a także przedstawione w publikacji wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
Spośród 15 projektów najwyżej ocenionych przez jury – tzw. „Dobrych praktyk EFS 2009”,
5 projektów, które uzyskają największą liczbę punktów zostanie uhonorowanych nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych dwóch reprezentantów każdego z tych projektów do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym wdrażany jest program operacyjny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali z udziałem Ministra Rozwoju Regionalnego, która planowana jest we wrześniu 2009 roku.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń
Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy przesyłać pocztą lub przesyłką kurierską do dnia 30 kwietnia 2009 roku na podany poniżej adres Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2009”.
 
Do opisów projektów należy dołączyć Formularz zgłoszenia, a także aktualny Wniosek o dofinansowanie w wersji Generatora wniosków.
 
Regulamin
Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, w tym warunków udziału, zamieszczone są w załączonych:
 
- Regulaminie
- Formularzu
 
Finansowanie
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Kontakt w sprawie konkursu:
 
Anita Zielińska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 022 501 52 00
faks 022 501 50 31

 

Szanowni Państwo, Kapituła Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zaprasza do zgłaszania rekomendacji kandydatów do Nagrody FRDL za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej.Nagroda objęta jest patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W roku 2008 ocenie przez Kapitułę Nagrody FRDL będą podlegać przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2005-2008. Rekomendacje kandydatów prosimy przesyłać do dnia 15 października 2008 r. Wszystkie informacje związane z tym konkursem znajdą Państwo w załączniku, a także są one dostępne na stronie http://www.frdl.org.pl/