Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Konferencja legnickich organizacji pozarządowych – 03.10.2019 r.

Konferencja legnickich organizacji pozarządowych poświęcona „Programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.” - 3 października 2019 r., Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3.

W konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Legnicy udział wzięło 29 przedstawicieli różnych legnickich organizacji społecznych. Gości w imieniu Prezydenta Legnicy przywitał p. Zbigniew Rutka, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy.

W części panelowej przedstawiona została prezentacja multimedialna p. Agnieszki Kowol, Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu poświęcona działaniom samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz organizacji pozarządowych w roku 2019 i zamierzeniom na 2020. Wśród wymienionych inicjatyw z roku bieżącego znalazły się m.in.: konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Dolnośląski Budżet Obywatelski, pilotażowy projekt - Centra Aktywności Obywatelskiej (powstało 6 centrów, prowadzących m.in. działania integracyjne dla różnych grup wiekowych, w tym seniorów). Urząd Marszałkowski w 2020 r. zamierza kontynuować dofinansowywanie różnych przedsięwzięć w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego, Centrów Aktywności Obywatelskiej (z rozszerzeniem działań międzypokoleniowych) i konkursów: na realizacje zadań związanych z aktywizacją społeczną oraz kreowaniem postaw prozdrowotnych seniorów, a także na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejnym punktem konferencji było omówienie „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”. Tę część poprowadziła p. Agata Tokarz-Puzio, Pełnomocnik Prezydenta Legnicy ds. organizacji pozarządowych. Przedstawiła założenia i cele programu oraz wymagania związane z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konferencję zakończyła krótka dyskusja, w toku której rozmawiano o problemach organizacji pozarządowych związanych z rozliczaniem dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, trudnościach w korzystaniu z pomieszczeń w miejskich placówkach oświatowych oraz o propozycjach kulturalnych na najbliższe tygodnie. Podczas spotkania nie wprowadzono żadnej zmiany w zapisach Programu i konsultowany dokument został pozytywnie zaopiniowany. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na szkolenie organizowane przez Urząd Miasta Legnicy 17 października 2019 r. a poświęcone obowiązującym od 1 marca br. wzorom ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

konferencja