Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

przed 2011


Przetarg nieograniczony na Wykonawcę Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy - Etap I - ulica Chojnowska od granic Miasta do ul Jagiellońskiej, od km 25+228,00 do km 27+061,75”.  

 


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”.  
Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. “ Przebudowa ulicy Myrka w Legnicy”.  
Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa ulicy Myrka w Legnicy”.  
przetarg nieograniczony na „Wykonanie na wytypowanych terenach nasadzeń drzew, krzewów i pnączy, pielęgnacja i uzupełnianie ubytków w nasadzeniach”.  
Zamówienie z wolnej ręki “Modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. T. Kościuszki 38”.  
Przetarg nieograniczony „Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Ratusza Pl. Słowiański 8 obejmującą poszczególne kondygnacje budynku wraz z więźbą dachową, oceny technicznej budynku, projektu budowlanego i projektu wykonawczego remontu dachu wraz z pozwoleniem na budowę, opracowanie planu„bioz” i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a takŜe opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót remontu dachu”. 
Zamówienie z wolnej ręki " Modernizacja płyty Rynku w Legnicy".  
Zamówienie z wolnej ręki „Kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Marynarska 31 (ocieplenie wraz z wymianą okien w segmentach dydaktycznych)”.  
Przetarg nieograniczony na „Dostawę drzew i krzewów dla Gminy Legnica”. 
Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Świętokrzyskiej w Legnicy. 
Przetarg nieograniczony na „Zakup wraz z dostawą dwóch kserokopiarek dla Urzędu Miasta Legnica”.  
Wybór Podmiotu Obsługującego ramową Umowę Select dla administracji publicznej Nr 80S60033 z dnia 20.01.2003r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki a Microsoft Ireland Operations Limited B.V., wobec Urzędu Miasta Legnica wraz ze sprzedażą licencji na oprogramowanie Microsoft oraz dostawą nośników oprogramowania Microsoft. 
"Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz zakupem taboru autobusowego - zakup czterech autobusów niskopodłogowych".  
" Konserwacja, ochrona i leczenie cennego starodrzewu i pomników przyrody na terenie miasta Legnicy".
  „Wykonanie i montaż 17 sztuk okien wraz z parapetami w ciągu korytarza I piętra i parteru budynku Urzędu Miasta – Plac Słołowiański 8”.
Przetarg nieograniczony na „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy”.  
Zamówienie z wolnej ręki na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego " Centrum Powiadamiania Ratunkowego - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń".  
„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem”.  
„Rozbudowa systemu monitoringu kamerowego w mieście”.  
„Zakup autobusu z ilościa miejsc 17-22 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych CPV - 341000-1”.  
„Zakup 2 sztuk 9-cio osobowych mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich CPV - 34114400-3”.  
Przetarg nieograniczony na „Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości do 11.110.379,- zł w tym : 1.959.379,- zł na realizację zadań inwestycyjnych i 9.151.000,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.  
Przetarg nieograniczony na "Dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów dla Gminy Legnica".
Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego „ Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy – termomodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa sali sportowej, zespołu żywieniowego i zerówki, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu”.
Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy, ul. Radosna 17 – termomodernizacja obiektów szkolnych, przebudowa sanitariatów, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa hali sportowej o widownię z przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego, modernizacja  boisk naziemnych i zagospodarowania terenu".  
Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie czystości przystanków  komunikacji miejskiej należących do Gminy Legnica".
Przetarg nieograniczony na "Zakup samochodu osobowego 5-cio osobowego, 4 drzwiowego typu sedan".
Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn "Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy - termomodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa sali sportowej, zespołu żywieniowego i zerówki, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu".
Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy, ul. Radosna 17 - termomodernizacja obiektów szkolnych , przebudowa sanitariatów, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa hali sportowej o widownię z przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu".  
Przetarg nieograniczony na "Zakup prasy dla Urzędu Miasta Legnica".  
Przetarg nieograniczony na "Zakup papieru kserograficznego i ciągnionego dla Urzędu Miasta Legnica".
Przetarg nieograniczony na "Zakup z dostawą materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Legnica".
Przetarg nieograniczony na "Dostawę systemu minitoringu bezpieczeństwa zwanego dalej autokomputerami do urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, składającego się z jednostki centralnej i 75 urządzeń peryferyjnych”.
Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego „ Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 - Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej”
Przetarg nieograniczony  na  "Zakup bonów towarowych ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 65.890,00zł".
Przetarg nieograniczony  na  "Flagowanie miasta Legnicy  flagami państwowymi, miejskimi i Unii Europejskiej".
Przetarg nieograniczony  na  "Zakup z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Legnica".
Przetarg nieograniczony  (nr 3)  na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej" w Legnicy.
Przetarg nieograniczony  (nr 2) na  "Bieżące utrzymanie i eksploatacja  szaletów  miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica".
Przetarg nieograniczony  na  Pełnienie  funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy".
Przetarg nieograniczony  "Naprawa i konserwacja wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy ".
Przetarg nieograniczony  "Zakup z dostawą niszczarki dokumentów dla Urzędu Miasta Legnica ".
Przetarg nieograniczony  "Wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Legnicy - zakup i dostawa zestawu prądotwórczego z automatycznym panelem sterowania wraz z podłączeniem i uruchomieniem zestawu".
Przetarg nieograniczony  "Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni przy Al. Orła Białego w Legnicy ".
Przetarg nieograniczony na Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy.
Przetarg nieograniczony "Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Pruszyńskiego w Legnicy"
Przetarg nieograniczony "Wykonanie i montaż 23 sztuk okien wraz z parapetami w budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8"
Przetarg nieograniczony  "Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem".
Przetarg ograniczony  "Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania Al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską i z ul. Okrężną w Legnicy - etap I".
Przetarg nieograniczony  na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania Al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską i z ul. Okrężną w Legnicy - etap I".
Przetarg nieograniczony   "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych Al. Rzeczypospolitej 129 w Legnicy".


Przetarg nieograniczony "Wykonanie i montaż 42 sztuk okien drewnianych wraz z parapetami oraz drzwi balkonowych drewnianych w budynku Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 7".
Przetarg nieograniczony na " Remont dachu budynku Urzędu Miasta, Plac Słowiański 8".
Przetarg nieograniczony  "Zakup śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów".
Przetarg nieograniczony    "Zakup i dostawa autobusu (20 mijesc) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich".
Przetarg nieograniczony  Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Skarbka z ul. Jaworzyńską do skrzyżowania ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z ul. Wrocławską, w ciągu ulic Witelona - Wrocławskiej_ II Armii Wojska Polskiego - Piłsudskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w Legnicy - trasa nr 4".
Przetarg nieograniczony   Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Złotoryjskiej z ul. Muzealną do skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Borsuczą, w ciągu ulic Skarbka i ul. Jaworzyńskiej wraz z obiektami inżynieryjnymi w Legnicy - trasa nr 2a".
Przetarg nieograniczony  na   "Elektroniczną identyfikację zwierząt".
Przetarg nieograniczony  na   "Modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udosstępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumantacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. T. Kościuszki 38 (instalacja elektryczna - całość)".
Przetarg nieograniczony  na   "Zakup z dostawą sprzętu komuterowo telekomunikacyjnego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem".
Zamówienie z wolnej reki "Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Marynarska 31 - kontynuacja termorenowacji budynkw szkoły".
Przetarg nieograniczony  "Przebudowa ulicy Gumińskiego wraz z uzbrojeniem".
Przetarg nieograniczony     "Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości do 17.464.000,-zł w tym: 8.736.780,-zł na realizację zadań inwestycyjnych i 8.727.220,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".
Przetarg nieograniczony   (ogłoszenie poprawione)   "Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości do 17.464.000,-zł w tym: 8.736.780,-zł na realizację zadań inwestycyjnych i 8.727.220,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".
Przetarg nieograniczony     "Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica".
Przetarg nieograniczony   "Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy oraz podległych Gminie 51 jednostek oświatowych: przedszkoli, szkół i innych placówek"
Przetarg nieograniczony   "Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych - segment dydaktyczny"
Przetarg nieograniczony   "Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej"
Przetarg nieograniczony   "Utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta"
Przetarg nieograniczony   "Utrzymanie zieleni parkowej"
Przetarg nieograniczony     Wycinka i karczowanie drzew w pasie drogowym ulicy Gumińskiego w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Gumińskiego wraz z uzbrojeniem".
Przetarg nieograniczony     Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej etap I modernizacja basenu ".
Przetarg nieograniczony     "Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy".

Przetarg nieograniczony     " Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizację zadania pn.,,Modernizację płyty Rynku i ulic przyległych".


Przetarg nieograniczony     " Wybór wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Przebudowy ulicy Bydgoskiej od ulicy Lubińskiej do Szczytnickiej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od ulicy Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej".Przetarg nieograniczony  na ,, Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia płyty boiska w ramach inwestycji pn. Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego w Legnicy".

Przetarg nieograniczony     " Roboty ogólnobudowlane - wymiana i naprawa posadzek, wymiana i naprawa stolarki okiennej, wymiana i naprawa ościeżnic, wymiana i naprawa drzwi, malowanie ościeżnic, okien, ścian: wymiana i naprawa stopni drewnianych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. Kościuszki 38".

Przetarg nieograniczony     " Wybór wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji -kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego ,, Budowa regionalnego Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego dla dzieci i młodzieży z basenem krytym o długosci 25m przy ul. Radosnej w Legnicy" Etap I- budowa basenu odkrytego z zapleczem sanitarno - sztniowym, budowa boisk, parkingów i dróg dojazdowych".

Przetarg nieograniczony Opracowanie pn.,, Strategia aktywizacji gospodarczej miasta Legnicy wraz z koncepcją zagospodarowania wybranych terenów inwestycyjnych".