Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

OGŁOSZENIA O ZAWARCIU UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNBEGO

Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie al. Orła Białego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.Park Miejski Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.03.2010r. wpisany jest do Rejestru Zabytków pod numerem A/1712.


Wybór wykonawcy zadania „Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką (LBO)” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”- obiekt w strefie ochrony konserwatorskiej.


Wybór wykonawcy zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (LBO) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.


Wybór wykonawcy zadania pn. „ Wszystkie dzieci nasze są”. Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”


Wybór wykonawcy zadania Budowa placu zabaw „Wioska Słowiańska” (LBO) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”


Wybór wykonawcy zadania „Sportowe miasteczko” – plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 20 (LBO) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.


Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Legnicy


Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach  nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”       


Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy. Zadanie związane jest z realizacją projektu pn."Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy" wspólfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.


Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej


Wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych  Etapu I, w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy”


„Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica wraz z jednostkami podległymi i instytucjami kultury”


Wybór Wykonawcy zadania pn.” „Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica”.


Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn." Budowa ciągu pieszo- jezdnego ul.Radosna 106-136 w Legnicy".


„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi w okresie od 30.12.2013 do 29.12.2016”


„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania :”Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy).


„Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


Wybór realizatora zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015- 2020” wraz ze „Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko”.


Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem - budynek Straży Miejskiej w LegnicyAl.Rzeczypospolitej3 ".


Wybór wykonawcy zadania pn.” Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta-  plac Słowiański 8” – montaż okien drewnianych z łukami od strony podwórza Straży Pożarnej oraz  renowacja i wykonanie drzwi.


"Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta  Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanychAdaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta  Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych".


,,Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń budynków administracyjnych  Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 7 i 8, pomieszczeń Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zielona13 of., pomieszczeń archiwum  II Urzędu Miasta Legnica ul. Szkolna 7,  pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego ul. Chojnowska 2 oraz pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Chojnowska 2”.


Wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w formule „zaprojektuj i wybuduj" w Legnicy ul. Piastowska 3 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych.


Wykonanie modernizacji boisk sportowych przy Gimnazjum nr 5 w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Gimnazjum nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych”


Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013”


Realizacja zadania pn. Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych ul. Skarbka 4 – rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego


Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn. „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4- rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego”


"Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica"


Wybór wykonawcy dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w ramach zadania  inwestycyjnego pn „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.


Wybór Wykonawcy zadania pn.”Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta – plac Słowiański 8- wymiana okien w budynku ratusza na parterze od strony budynków komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, okien piwnicznych oraz renowacja i wymiana drzwi”.


Roboty dodatkowe budowlano-montażowe na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa skateparku".


„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania :”Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy).


"Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy"


"Budowa skateparku"


"Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Legnicy w 2013 r."