Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zagospodarowanie mienia po Jednostkach Armii Radzieckiej

Raport
Wojska Federacji Rosyjskiej opuściły Legnicę w połowie września 1993r. Od tego czasu miasto zagospodarowało prawie cały pozostawiony przez nie majątek. Na mapie Legnicy pojawiły się miejsca będące do tej pory białymi plamami, a miasto odzyskało swoje prawdziwe oblicze.
Jednostki rosyjskie na terenie miasta Legnicy zajmowały ok. 17 km2. Na tej powierzchni znajdowało się ponad 1200 obiektów. Lotnisko, bazy magazynowe, szpitale, budynki koszarowe, obiekty oświatowe i sportowe oraz budynki mieszkalne należące do wojsk rosyjskich stanowiły 1/3 starej, secesyjnej, centralnej części miasta.
Skarb Państwa przejął łącznie 1.203 obiekty, w tym:
 • 482 budynki mieszkalne,
 • 721 obiektów niemieszkalnych.
Z tej liczby na rzecz gminy Legnica przekazano łącznie 786 obiektów, w tym:
 • 367 budynków mieszkalnych,
 • 419 obiektów niemieszkalnych, w tym lotnisko, co stanowi 65,3% przejętych obiektów.
Gmina stanęła więc przed wielkim wyzwaniem związanym z zagospodarowaniem odzyskanego mienia.
Było to zadanie pionierskie, ponieważ wcześniej żaden z samorządów nie miał do czynienia z problemem tego typu i na taką skalę. Brakowało również rozwiązań prawnych w tym zakresie.
Obiekty przejęte w różnym stanie technicznym, bardzo często zdewastowane, stanowiły nie lada problem. Zniszczona stolarka i instalacje, zasypane odpadami i zalane wodą piwnice, zaśmiecone poddasza, mieszkania i klatki schodowe, przeciekające dachy, brak osprzętu i armatury, to typowy ich obraz. Dodatkowy problem stanowiło lotnisko, którego teren był skażony i niebezpieczny ze względu na znajdujące się na nim materiały wybuchowe.
Zasadniczym celem jaki postawił sobie wówczas Zarząd Miasta Legnicy było ratowanie starej, często zabytkowej zabudowy, a w szczególności reprezentacyjnych obiektów mogących służyć jako obiekty użyteczności publicznej. Ogromnym zadaniem było powstrzymanie procesu degradacji środowiska naturalnego (0,5 mln m3 gruntu zanieczyszczonego związkami ropopochodnymi, zwłaszcza na lotnisku, gdzie przez okres czterech lat czerpano paliwo; prace na lotnisku są jeszcze kontynuowane). Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska umieściła w tamtym czasie likwidację zanieczyszczeń na legnickim lotnisku w grupie swoich zadań priorytetowych.
Ponadto Zarząd Miasta zdefiniował grupy odbiorców, do których głównie skierowany został projekt pn. “Zagospodarowanie mienia po wojskach Federacji Rosyjskiej”.
Uznano, że grupę tę mogą stanowić:
 • osoby oczekujące na własne mieszkanie,
 • przedsiębiorcy poszukujący zarówno obiektów na siedziby swoich firm, jak i frontu robót oraz zbytu na towary i usługi,
 • instytucje kultury, oświaty, służby zdrowia i sportu oczekujące na własne siedziby oraz obiekty do prowadzenia działalności statutowej,
 • bezrobotni oczekujący na utworzenie nowych miejsc pracy.
Od 1995r. Legnica brała udział w projekcie pn. “Tworzenie centrów konwersji dla efektywnego rozprzestrzeniania się i zastosowań know–how i ekspertyz demilitaryzacji – DEMCON”, utworzonym dla miast, w których znajdowały się radzieckie bazy wojskowe. W ramach realizacji projektu organizowane były spotkania robocze przedstawicieli 5 miast europejskich, na których uczestnicy wymieniali się informacjami dotyczącymi stanu technicznego baz wojskowych i planami ich zagospodarowania. Przekazywano informacje i doświadczenia jakie nabyto w trakcie rozwiązywania konkretnych problemów.
W związku z ogromnymi kosztami związanymi z zadaniem, jakie gmina Legnica wzięła na swoje barki, władze miasta podjęły działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania procesu zagospodarowania mienia.
Większość prac rozbiórkowych (117 obiektów) przeprowadzono w zamian za odzysk materiałów budowlanych. Z budżetu miasta przeznaczono środki na kredyty dla osób, które podjęły się remontu mieszkań i części wspólnych budynków na własny koszt. Na remont Akademii Rycerskiej pozyskano środki z Funduszu Współpracy Polsko–Niemieckiej – dzięki poparciu niemieckiego miasta partnerskiego Wuppertal. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano środki na ratowanie zdegradowanego środowiska, w tym na utylizację zalegającego na lotnisku paliwa. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa remontuje i adaptuje do swoich potrzeb obiekty w tzw. “Czerwonych koszarach” dzięki środkom z budżetu państwa. Pozyskano również środki finansowe z Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, od Generalnego Konserwatora Zabytków oraz ze Strategicznego Programu Rządowego.
Po upływie dziesięciu lat miasto zagospodarowało ponad 95% przejętych od Skarbu Państwa obiektów, w tym:
1. Budynki mieszkalne
Zagospodarowanie przejętych na rzecz gminy Legnica 367 budynków mieszkalnych (2.984 mieszkania) przedstawia się następująco:

a) 20 budynków (766 mieszkań) przeznaczono na mieszkania komunalne,
b) 8 budynków (40 mieszkań) przeznaczono na mieszkania rotacyjne i zastępcze,
c) 205 budynków (1022 mieszkania) przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu. Wszystkie budynki zostały sprzedane. W tej grupie znalazło się 8 budynków typu “Leningrad”, które zostały sprzedane na rzecz tzw. małych spółdzielni mieszkaniowych. Spółdzielnie te wyremontowały obiekty, w wyniku czego uzyskano ponad 500 mieszkań. Szacuje się, iż koszty remontu wyniosły ok.12,0 mln zł,
d) 128 budynków (975 mieszkań) przeznaczono na tzw. remont własny wykonywany na koszt przyszłych najemców. Dotychczas rozliczono i sprzedano 123 całe budynki (933 mieszkania) oraz 23 mieszkania w czterech budynkach. Szacuje się, iż koszty remontu wyniosły ok. 30,0 mln zł,
e) 2 budynki (18 mieszkań) przeznaczono na cele niemieszkalne, tj. na potrzeby klubu sportowego – biura i hotel dla sportowców,
f) 2 budynki (13 mieszkań) z uwagi na katastrofalny stan techniczny oraz lokalizację niezgodną z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczono do rozbiórki. Prace rozbiórkowe wykonano bez angażowania środków finansowych gminy, tj. w zamian za odzysk materiałów.
W latach 1993–2002 gmina Legnica sfinansowała remont 30 budynków mieszkalnych, w tym 2 typu “Leningrad” (al. Rzeczypospolitej nr 133 i ul. Wojska Polskiego nr 33), oraz 2 obiektów koszarowych (ul. Tarnopolska nr 1 i ul. Poznańska nr 31) zaadaptowanych na cele mieszkalne (149 lokali mieszkalnych). Uzyskano łącznie 973 mieszkania komunalne.
Przebieg prac remontowo-adaptacyjnych przedstawiał się następująco:
a) w 1993r. wyremontowano dachy, instalację gazową, elektryczną, sanitarną i azart w 6-ciu budynkach położonych przy ul. Drzymały nr 21, 23, 27, 29, 31 i 33 (obecnie ul. Nowogródzka nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, ul. Grodzieńska nr 1, 3 i 5, ul. Krzemieniecka nr 2, 4, 6 i 8, ul. Pińska nr 1, 3, i 5, ul. Stryjska nr 2, 4, 6 i 8), budynkach położonych przy ul. Kominka nr 12-20 i ul. Okrężnej nr 7-19,
b) w 1994r. rozpoczęto remont budynków mieszkalnych położonych przy ul. Bydgoskiej nr 24, 26 i 28, budynku typu “Leningrad” położonego przy al. Rzeczypospolitej nr 133 oraz budynków przy ul. Żeglarskiej nr 4-5,
c) w 1995r. zakończono remont budynków mieszkalnych położonych przy ul. Bydgoskiej nr 24, 26 i 28 oraz budynku typu “Leningrad” położonego przy al. Rzeczypospolitej nr 133 z własną kotłownią olejową i 2 mieszkaniami dla osób niepełnosprawnych,
d) w 1996r. wyremontowano i zmodernizowano budynek typu “Leningrad” położony przy ul. Wojska Polskiego nr 33,
e) w latach 1997-1998 przeprowadzono remont i adaptację obiektu koszarowego położonego przy ul. Tarnopolskiej nr 1 na mieszkania socjalne,
f) w 2001r. rozpoczęto prace remontowo-adaptacyjne obiektu koszarowego położonego przy ul. Poznańskiej nr 31 na mieszkania komunalne,
g). w 2002r. zakończono remont i adaptację obiektu koszarowego położonego przy ul. Poznańskiej nr 31 na mieszkania komunalne.

2. Obiekty niemieszkalne
Przejęte na rzecz gminy nieruchomości niemieszkalne zgrupowane są głównie w tzw. “kompleksach” o powierzchni od 1 do 240 ha. Zagospodarowanie przejętych 419 obiektów niemieszkalnych przedstawia się następująco:
 • 10 obiektów sprzedano na cele mieszkalne, przewidując uzyskanie 339 mieszkań, m.in. koszarowce przy ul. Drohobyckiej, Żeglarskiej,
 • 2 obiekty koszarowe położone przy ul. Chocianowskiej sprzedano do adaptacji na cele mieszkalne,
 • 196 obiektów sprzedano na cele niemieszkalne: usługi bankowe – ING Bank Śląski, ubezpieczeniowe – PZU “Życie”, hurtownie różnego typu, stacja paliw itd., 
 • 39 obiektów wydzierżawiono,
 • 1 obiekt przekazano na rzecz Skarbu Państwa,
 • 1 obiekt przekazano, a 6 sprzedano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy,
 • 2 obiekty koszarowe (ul. Tarnopolska nr 1 i ul. Poznańska nr 31) zaadoptowano na mieszkania komunalne uzyskując 149 mieszkań,
 • 7 obiektów wyremontowano, w tym m. in. na potrzeby opieki społecznej (ul. Grabskiego nr 11), ochrony zdrowia (ul. Chojnowska nr 112), oświaty (ul. Jaworzyńska nr 47, ul. Krzemieniecka), 
 • 117 obiektów rozebrano,
 • 1 obiekt pozostaje w trakcie remontu. Obiekt dydaktyczny SP nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej nr 47 (remont na cele oświatowe),
 • 9 obiektów wniesiono aportem do spółek gminy, w tym: 1 obiekt (teren pod rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych) do LPGK sp. z o.o. i 8 obiektów do SAG sp. z o.o.
Podjęte działania w zakresie zagospodarowania przejętego mienia pozwoliły również na odzyskanie dawnej świetności dzielnicy Tarninów, gdzie nowi właściciele ze szczególną dbałością odremontowali secesyjne wille. Po latach “Dom Prijoma” i otaczający go ogród znów cieszą pięknym wyglądem jako restauracja i hotel “Rezydencja”.
Miasto może ponownie pochwalić się pięknymi obiektami użyteczności publicznej - siedzibami takich instytucji, jak: Sąd Okręgowy, Bank Śląski, ZUS, Urząd Kontroli Skarbowej, Diecezja Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Wyższe Seminarium Duchowne i Papieski Fakultet Teologiczny.
Dla emerytów i rencistów wyremontowano obiekty z przeznaczeniem na: Dom Dziennego Pobytu, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz Dom Księży Emerytów.
Szacuje się, że w zagospodarowanych obiektach utworzono ok. 800 miejsc pracy, w tym 550 na terenie lotniska w Legnicy.
3. Obiekty do zagospodarowania
Do sprzedaży pozostał 1 budynek (6 mieszkań) przy ul. Orzeszkowej 25 i 13 mieszkań w czterech budynkach po zakończonym remoncie własnym.
Wolne tereny po JAR do zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:
a) ul. Stanisławowska
    - dz. 41/20 o powierzchni 8429 m2
    - dz. 41/18 o powierzchni 8561 m2
    - dz. 41/16 o powierzchni 8188 m2
b) ul. Zachodnia
    - dz. 41/14 o pow. 8653 m2  
Do zagospodarowania pozostały 33 obiekty niemieszkalne, w tym:
a) 18 obiektów do rozbiórki:
    - ul. Chojnowska – tzw. kompleks nr 28 – 1 obiekt,
    - al. Rzeczypospolitej – tzw. kompleks nr 133 - 1 obiekt oraz stacja paliw,
    - Poligon “Igła” – tzw. kompleks nr 156 – 9 obiektów. Teren o powierzchni ok. 25 ha przeznaczony pod lokalizację cmentarza komunalnego,
    - ul. Chojnowska – tzw. kompleks 20 – 1 obiekt,
    - ul. Kobylińska – tzw. kompleks 17, 18, 19 – 2 obiekty,
    - ul. Poznańska – tzw. kompleks 12, 13 – 1 obiekt,
    - al. Rzeczypospolitej – lotnisko – 3 obiekty.
b) 2 obiekty przeznaczono do sprzedaży,
    - ul. Chojnowska – obiekt warsztatowy i portiernia,
c) dla 13 obiektów (ul. Sejmowa, ul. Złotoryjska) przyjęto w czerwcu 2003 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przystąpiono do prac geodezyjno-inwentaryzacyjnych.
Wolne tereny po JAR do zagospodarowania - ul. Złotoryjska (przy rondzie)
- dz. 2/20 o powierzchni 18.299 m2 - usługi komunikacji samochodowej,
- dz. 2/22 o pow. 21.107 m2 - bazy, składy, parkingi,
- dz. 2/24 o pow. 23.021 m2 - stacja paliw.
W kompleksie JAR-32 Gmina Legnica jest właścicielem 23 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (obręb Legnicki Dwór) o łącznej powierzchni 17,6191 ha:
  1. działka nr 2/31 o pow. 0,2780 ha z budynkiem koszarowym o pow. ogólnej 2820 m2
  2. działka nr 2/32 o pow. 0,6028 ha
  3. działka nr 2/33 o pow. 0,9725 ha z 2 budynkami typu “Leningrad”
  4. działka nr 2/34 o pow. 1,7880 ha
  5. działka nr 2/35
  6. o pow. 0,3545 ha działka nr 2/36 o pow. 1,5426 ha
  7. działka nr 2/37 o pow. 0, 4396 ha – była zabudowana obiektem handlowo-usługowym
  8. działka nr 2/38 o pow. 0,0328 ha
  9. działka nr 2/39 o pow. 0,2144 ha z obiektem gospodarczym o pow. ogólnej 699 m2
 10. działka nr 2/4
 11. 0 o pow. 0,3642 działka nr 2/41 o pow. 0,6360 ha
 12. działka nr 2/42 o pow. 2,8832 ha
 13. działka nr 2/43 o pow. 0,2075 ha
 14. działka nr 2/29 o pow. 0,7574 ha z 2 obiektami gospodarczymi o pow. ogólnej 420 m2 i 53 m2
 15. działka nr 2/30 o pow. 0,4721 ha
 16. działka nr 2/16
 17. o pow. 1,1579 ha działka nr 2/15 o pow. 0,5191 ha z 2 obiektami garażowymi
 18. działka nr 2/12 o pow. 2,1495 ha z 8 obiektami i budowlami
 19. działka nr 2/7 o pow. 0,2656 ha z obiektem byłej hali sportowej
 20. działki: 2/10
     o pow. 0,9941 ha, 2/13 o pow. 0,2893 ha, 2/11 o pow. 0,4381 ha, 2/5 o pow. 0,2599 ha
Zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomości wymienione w pozycjach:
 • nr 1, 2, 3 – to tereny zabudowy mieszkaniowej
 • nr 4, 6 – to tereny przeznaczone pod obiekty sportowe i rekreacyjne oraz zieleń
 • nr 5 – to tereny infrastruktury technicznej
 • nr 7, 8, 9, 10 – to tereny przeznaczone pod parkingi, stacje paliw, warsztaty, myjnie oraz tereny zabudowy usługowej
 • nr 11, 12, 13,
 • 16 – to tereny przeznaczone pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe lub biura i administrację, usługi sportu i rekreacji, parkingi, stacje paliw, myjnie, zieleń urządzoną, obiekty produkcyjne, składy i magazyny nr 14 i 15 - przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne lub jednorodzinne, usługi, parkingi, warsztaty, myjnie, stacje paliw
 • nr 17 – przeznaczona jest alternatywnie pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, jednorodzinne lub usługi
 • nr 18 – nieruchomość będzie dzielona geodezyjnie; powstałe w ten sposób nieruchomości będą przeznaczone pod administrację i usługi, administrację, usługi, parkingi, stacje paliw, warsztaty, myjnie oraz budownictwo mieszkaniowe wielo- i jednorodzinne oraz usługi. Zgodnie z umową dzierżawy część nieruchomośc
 • i o pow. 10.000 m2 zabudowana 5 obiektami wydzierżawiona jest do 31.12.2004 r. Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. nr 19 – jest
 • przeznaczona alternatywnie pod budownictwo wielorodzinne, usługi, sport. Do 30.06.2005r. jest wydzierżawiona Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy. Nr 20 – teren przeznaczony pod drogi lub obejmuje istniejące drogi

4. Modernizacja dróg i obiektów mostowych
Inwestycje w zakresie remontów i modernizacji dróg i obiektów mostowych prowadzono w latach 1995-1997 oraz w 2000r. i w 2002r. Przeprowadzone inwestycje pozwoliły w wielu przypadkach na zagospodarowanie przejętych obiektów oraz włączenie do układu komunikacyjnego miasta dróg “obsługujących” tereny po wojskach Federacji Rosyjskiej.

W poszczególnych latach prace remontowo-modernizacyjne przeprowadzono na ulicach:
 • w 1995r. wykonano prace w ciągu ulic: Bydgoskiej, Chojnowskiej, Złotoryjskiej, Drzymały, Konopnickiej, Orzeszkowej, Gliwickiej, Marcinkowskiego i Jaworzyńskiej,
 • w 1996r. prace remontowo-modernizacyjne przeprowadzono w ciągu ulic: Rolniczej, Okrzei, Św. M. Kolbe, Sienkiewicza, Żeromskiego, Zachodniej, Słowackiego, Grabskiego, Poselskiej, Mieszka I i Grunwaldzkiej,
 • w 1997r. wybudowano parking przy ul. Gwarnej oraz wykonano remont ulic: Pancernej, Sosnowej, Gliwickiej, Granicznej, Wierzbowej, Podmiejskiej, Lindego, Chojnowskiej, Stanisławowskiej i Bukowej,
 • w 2000r. wykonano remont i modernizację ul. W. Grabskiego,
 • w latach 2001-2003 wybudowano dwie nitki jezdni ul. Grabskiego na odcinku od ul. Reja do ul. Złotoryjskiej.
5. Modernizacja kotłowni i węzłów cieplnych
Inwestycje prowadzono w latach 1995-1996.
 • w 1995r. zlikwidowano kotłownię i wybudowano węzły cieplne w budynkach przy ul. Bydgoskiej nr 24, 26 i 28.
 • w 1996r. zmodernizowano kotłownię w budynku przy ul. Słubickiej nr 5, a także kotłownię w budynkach przy ul. Kominka nr 12, 20, wybudowano węzeł cieplny w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 33.
6. Remont i budowa oświetlenia ulicznego
w 1995r. wykonano lub wyremontowano oświetlenie przy ulicach: Lindego, Drzymały, Gładysza, Małej i Zachodniej,
 • w 1996r. wybudowano sieć energetyczną i zmodernizowano oświetlenie ulic: Marcinkowskiego, Grabskiego, Poselskiej, Żeromskiego i Sienkiewicza (na terenie tzw. kwadratu).
 • w 1999r. wykonano oświetlenie uliczne na terenie tzw. kwadratu
 • w 2000r. oświetlenie ulic Grunwaldzkiej i Bydgoskiej,
 • w 2001r. oświetlenie ulicy Lwowskiej (I etap).
7. Uzbrojenie terenów
Prace związane z uzbrojeniem terenu prowadzono w latach 1994-1997.
W ramach prowadzonych prac wykonano:
 • w latach 1994-1995 przeciski pod torami dla przeprowadzenia rurociągu w ciągu ulicy Chojnowskiej,
 • w latach 1994-1996 “uciepłownienie” terenów tzw. kompleksów nr 20 i nr 28 przy ul. Chojnowskiej oraz tzw. kwadratu,
 • w 1996r. wykonano modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie tzw. kwadratu,
 • w 1997r. wykonano prace związane z uzbrojeniem terenu lotniska w Legnicy.
8. Rekultywacja terenów
W latach 1994-2001 przeprowadzono rekultywację terenu na lotnisku.
Prace dotyczyły:
 • w 1994r. - usunięcia odpadów, oczyszczenia cieku wodnego Kopanina, monitoringu oraz przeprowadzenia badań kontrolnych,
 • w 1995r. - zakupu i zamontowania separatora oraz przeprowadzenia prac geologicznych i konsultacyjnych,
 • w latach 1996-1998 - eksploatacji zamontowanych urządzeń i sprawowania nadzoru nad utylizacją (czerpaniem) paliwa, przeprowadzania analiz laboratoryjnych zanieczyszczeń,
 • w latach 1999-2001 - monitoringu wód podziemnych.