Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

2012Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadań: „Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem ( w tym m. in.  integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy); „ Zakup UPS- ów podtrzymujących zasilanie kluczowych serwerów urzędu”.

Dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń w meble, sprzęt AGD i narzędzia w ramach zadania inwestycyjnego pn.'Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul.H.Poboznego -przebudowa ( adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno- Profilaktycznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"


"Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica".


"Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica".


"Budowa oświetlenia Stadionu Sportowego im.Orła Białego - w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Stadionu Sportowego im.Orła Białego".


"Budowa skateparku"


"Udzielenie   Gminie    Legnica   kredytu  bankowego  długoterminowego  w   wysokości  do 19.700.990,59 PLN  w   tym: - na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta  - 8.986.000,00 PLN- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 10.714.990,59 PLN”          
Zakup usług edukacyjnych-prowadzenie zajęć w 12 szkołach podstawowych w klasach I-III-projekt "Dobry start w szkole" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"- kontynuacja. Dotyczy części numer 4, 5 i 6 - ponowne rozstrzygnięcie.Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
"Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica".

"Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o "Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu" stanowiący załącznik do Postanowienia Nr !695/08 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 sierpnia 2008 r.

"Dostawa sprzętu do pielęgnacji nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy sztucznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy przy ul. Grabskiego 14"
„Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Legnica”.
Budowa ulicy Kedywu na odc. od ul. Sudeckiej do ul. Powstańców Warszawy oraz ulicy Pileckiego na odcinku od K13D do ulicy Powstańców Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”
„Odtworzenie zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r – zakup drzew”.
„Usuwanie skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy - w Lasku Złotoryjskim w Legnicy w rozliczeniu z surowcem drzewnym pochodzącym z usuwanych wiatrołomów i wiatrowałów”.
„Odtworzenie zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r –wysadzenie drzew”.
„Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej”
„Odtworzenie zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r – usunięcie drzew wraz z frezowaniem pni” - usługa powyżej 193.000 EURO
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej”.
INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Informacja - rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w okresie od 30.12.2010r. do 29.12.2013r.”
"Informacja - rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej, budowlano wykonawczej, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy".
"Zakup z dostawą sprzętu komputerowo-telekomunikacyjnego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem".
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup opieki autorskiej systemu KatasterOnLine na okres od 01.09.2010r do 31.12.2011r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Rozstrzgnięcie przetargu nieograniczonego na Budowę dróg i parkingów oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Nowodworskiej do
ul. Pierwiosnków.

Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 63.397.557,52 PLN w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.019.957,52 oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta 53.377.600,00 PLN.
Dostawa i wdrożenie informatycznego Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzaniem Miastem wraz z migracją danych z istniejących systemów bazodanowych, szkoleniami pracowników, instalacją i konfiguracją oprogramowania oraz serwis wdrożonego oprogramowania w Urzędzie Miasta Legnica wraz z dostawą
i konfiguracją optymalnej dla oferowanego rozwiązania platformy sprzętowo-systemowej.

Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zaprojektowania, wykonania i montażu dwóch wolnostojących, kolorowych tablic informacyjnych - Pogórze Kaczawskie.
Rewitalizacja Parku Gdańskiego - etap II.
Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 7 i 8, pomieszczeń Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zielona 13 of., pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta Legnica ul. Szkolna 7 oraz pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego ul. Chojnowska 2.
Usuwanie skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy - w Lasku Złotoryjskim w Legnicy w rozliczeniu z surowcem drzewnym pochodzacym z usuwanych wiatrołomów i wiatrowałów
Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – roboty budowlane- zamówienie „z wolnej ręki” dodatkowe do zamówienia podstawowego na zadaniu „Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych”.
Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy stadionie im. Orła Białego w Legnicy
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy „Modernizacji bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy stadionie im. Orła Białego w Legnicy”.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy „Modernizacji bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy stadionie im. Orła Białego w Legnicy” - modyfikacja.
"Oczyszczenie Kanału Rzeszotarskiego - Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych".
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy
ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu

Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 54.628.296 PLN w tym: na realizację zadań inwestycyjnych do kwoty 45.491.462 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9.136.834 PLN
,,Strategia zarządzania marką Legnica wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki".
,,Utrzymanie czystości przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta Legnicy".
,,Szkoła Podstawowa nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1- szkoła jak nowa- modernizacja infrastruktury dydaktycznej etap I modernizacja basenu"-rozbudowa i modernizacja basenu.
,,Przebudowa ulicy Gumińskiego wraz z uzbrojeniem"- budowa oświelenia ulicznego"
Nadzór inwestorki nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.,, Szkoła Podstawowa
nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1- Szkoła jak nowa- modernizacja infrastruktury dydaktycznej Etap I modernizacja basenu"- rozbudowa i modernizacja basenu.

Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy ul. Grabskiego 14
Rewitalizacja Parku Gdańskiego
,,Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy
ul. Złotoryjskiej - remont istniejacego suchego stawu"

"Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy"
,,Budowa ulicy Powstańców warszawy w Legnicy od ul. Kedywu do ul. Sudeckiej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
pod budownictwo mieszkaniowe- sieci drogi na osiedlu Piekary- Jednostka B".

,,Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy
ul. Złotoryjskiej- remont istniejącego suchego stawu"

,,Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Grunwaqldzka 2-20 w Legnicy- budowa
i organizacja stanowisk egzaminacyjnych i stacji diagnostycznej"

,,Wymiana stolarki okiennej drewnianej i aluminiowej w budynku Urzędu Miasta Legnica-Plac Słowiański 8"
,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Poboznego- budowa ogrodu zabaw dla dzieci"
„Szkoła podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy – Szkoła jak nowa – modernizacja infrastruktury dydaktycznej - roboty dodatkowe”
Budowa ogrodu zabaw dla dzieci w ramach zadania inwestycyjnego ,, Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie H.Pobożnego - budowa ogrodu zabaw dla dzieci".
,,Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy
ul. Złotoryjskiej- remont istniejącego suchego stawu"

,,Budowa zatoki parkingowej na odcinku od ul. Szaniawskiego do ul. Wierzyńskiego 18”.
,,Budowa zatoki parkingowej w ul.Warmińskiej na odcinku ul. Karkonowskiej do
ul. Mazowieckiej"

,,Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego z dopłatamido oprocentowania
w wysokości 3.400.000 PLN na usuwanie skutków huraganu- na podstawie ustawy
z dnia 08.07.1999r. o dopłatach do opocentowania kredytów bankowych udzielanych
na usuwanie skutków powodzi".

,,Zakup z dostawą sprzętu komputerowo- telekomunikacyjnego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem"
,,Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego z dopłatami do oprocentowania w wysokości 3.400.000 PLN na usuwanie skutków huraganu- na podstawie ustawy z dnia 08.07.1999r. o dopłatach do opocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi".
Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. sporządzenia analizy programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Legnica"
,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w okresie do 30.12.2009r.
do 29.12.2010r."

Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy ul. Grabskiego 14
,,Budowa Cmentarza komunalnego- I etap :droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi,32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne"
Nadzór inwestorski nad realizacją kontynuowanego zadania inwestycyjnego
pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy”.

,,Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży stadionie im. Orła Białego w Legnicy"
Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją inwestycji pn.:,,Budowa cmentarza komunalnego- I etap : droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne".