Zasłużeni dla Legnicy

Zasady i tryb przyznawania odznaki “Zasłużony dla Legnicy”

 § 1.

 Odznaka “Zasłużony dla Legnicy”, zwana dalej “odznaką”, stanowi szczególnie zaszczytne wyróżnienie za wybitny wkład w wszechstronny rozwój miasta oraz zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz miasta i jego mieszkańców.

 § 2.

Odznakę przyznaje się osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym  podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 3.

 1. Wnioski o przyznanie odznaki mogą przedkładać:
  1. Prezydent,
  2. Przewodniczący,
  3. kluby Radnych,
  4. grupa co najmniej 12 Radnych,
  5. organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe.
  6. grupa 100 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze na podstawie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 8 do Statutu Legnicy.
 2. Wnioski o przyznanie odznaki wraz z uzasadnieniem składa się w Urzędzie w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku. Tryb dotyczący terminu składania wniosków nie będzie miał zastosowania w przypadku przyznania odznaki pośmiertnie.

§ 4.

Kandydatów do odznaki opiniuje i przedstawia Radzie Komisja Kapituły i Statutu.

§ 5.

 1. Wręczenie odznaki wraz z legitymacją odbywa się uroczyście na sesjach Rady, nie częściej niż dwa razy w roku.
 2. Uprawnionymi do wręczenia odznaki i legitymacji w imieniu Rady są:
  1. Przewodniczący,
  2. Prezydent.

§ 6.

Wzorce graficzne odznaki i legitymacji stanowią załącznik do zasad i trybu przyznawania odznaki „Zasłuzony dla Legnicy”.

Załączniki:

Wniosek do odznaki „Zasłużony dla Legnicy” dla osoby fizycznej
Wniosek do odznaki „Zasłużony dla Legnicy” dla organizacji


Alfabetyczny spis osób odznaczonych odznaką Zasłużony dla Legnicy

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy