Miejsce zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012., podmiot odbierający odpady przekazuje odebrane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Legnica do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) mieszczącej się w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej 1, zarządzanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (art. 9 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Prowadzący instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, która została wskazana jako instalacja zastępcza jest obowiązany przyjąć przekazane do tej instalacji odpady

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy