Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zasłużeni dla Legnicy

Zasady i tryb przyznawania odznaki “Zasłużony dla Legnicy”

 

§ 1.

Odznaka “Zasłużony dla Legnicy”, zwana dalej “odznaką”, stanowi szczególnie zaszczytne wyróżnienie za wybitny wkład w wszechstronny rozwój miasta oraz zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz miasta i jego mieszkańców.

 

§ 2.

Odznakę przyznaje się osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.

 

§ 3.

1.  Wnioski o przyznanie odznaki mogą przedkładać:

1)  Prezydent,

2)  Przewodniczący

3) kluby Radnych,

4) grupa co najmniej 5 Radnych,

5)  organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe,

6)  grupa 100 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze na podstawie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

2.  Wnioski o przyznanie odznaki wraz z uzasadnieniem składa się w Urzędzie w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku. Tryb dotyczący terminu składania wniosków nie będzie miał zastosowania w przypadku przyznania odznaki pośmiertnie.

 

§ 4.

Kandydatów do odznaki opiniuje i przedstawia Radzie Komisja Kapituły i Statutu.

 

§ 5.

1.  Wręczenie odznaki wraz z legitymacją odbywa się uroczyście na sesjach Rady, nie częściej niż dwa razy w roku.

2.  Uprawnionymi do wręczenia odznaki i legitymacji w imieniu Rady są:

1)  Przewodniczący,

2)  Prezydent.

­§ 6.

Wzorce graficzne odznaki i legitymacji stanowią załącznik do zasad i trybu przyznawania odznaki “Zasłużony dla Legnicy”.

 

 

Załączniki:

Wniosek do odznaki „Zasłużony dla Legnicy” dla osoby fizycznej (.DOC 39.5 KB )
Wniosek do odznaki „Zasłużony dla Legnicy” dla organizacji (.DOC 37 KB)


Alfabetyczny spis osób odznaczonych odznaką Zasłużony dla Legnicy (.PDF 340 KB)