Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 

Urząd Miasta Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny Portal Miasta

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-20
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2019-09-20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe, takie jak grafiki i zdjęcia zawierające istotne informacje, posiadają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania w formacie .pdf, .doc i innych są dostępne dla osób niewidomych, tj. nie posiadają struktury umożliwiającej przeglądanie za pomocą czytników ekranowych lub są skanami dokumentów, co uniemożliwia odczytanie ich za pomocą wspomagających programów komputerowych.
 3. Część opublikowanych tekstów nie jest odpowiednio strukturalnie sformatowana pod względem nagłówków.
 4. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 5. Filmy umieszczone na stronie nie posiadają tłumaczenia na polski język migowy (PJM).

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Treści archiwalne, które nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 3. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Legnicy.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 1. Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 2. Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 3. PgUp - przewinięcie strony w górę
 4. PgDn - przewinięcie strony w dół
 5. Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 6. Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 7. Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 8. Home - przejście na górę strony
 9. End - przejście na dół strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Anny Turko mailowo dostepnosc_cyfrowa@legnica.eu lub telefonicznie +48 76 721 21 48.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych,
 • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść
 • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Ewentualne skargi prosimy kierować:

 • pisemnie pocztą na adres: Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.
 • pocztą elektroniczną na adres bok@legnica.eu.
 • poprzez system ePUAP - adres skrytki na ePUAP: /GminaLegnica/skrytka
 • faksem pod nr +48 76 721 21 15.

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki UM Legnica położone przy ul. Plac Słowiański 8, ul. Plac Słowiański 7, ul. Chojnowska 2, ul. Zielona 13 a, ul. Kościuszki 38, Rzeczypospolitej 3, Rynek 4, ul. Św. Piotra 14 oraz ul. Mickiewicza 3, w których mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne UM Legnica nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody oraz windy znajdujące się w w/w obiektach są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.
 3. Dostosowanie w/w obiektów wyraża się w ich wyposażeniu w windy, pochylnie, platformy przyścienne, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.
 4. W pobliżu wszystkich wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
 6. W Legnicy we wszystkich jednostkach organizacyjnych UM Legnica od wielu lat funkcjonuje system komunikacji niewerbalnej „RÓWNOŚĆ CZŁOWIEKA GŁUCHEGO” dający możliwość bezproblemowego i bezstresowego załatwiania wszelkich spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu słuchu.

Aplikacje mobilne

BLISKO - w Play Sklep

BLISKO - w App Store

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 1. Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
 2. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 3. Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

 

LEGNICA SEGREGUJE - w Play Sklep

Deklaracja dostępności publikowana jest w aplikacji (Więcej/Ustawienia/Deklaracja dostępności)

LEGNICA SEGREGUJE - w App Store

Deklaracja dostępności publikowana jest w aplikacji (Więcej/Ustawienia/Deklaracja dostępności)