Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Miejsce zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012., podmiot odbierający odpady przekazuje odebrane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Legnica do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) mieszczącej się w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej 1, zarządzanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (art. 9 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Prowadzący instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, która została wskazana jako instalacja zastępcza jest obowiązany przyjąć przekazane do tej instalacji odpady