Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Gospodarowanie odpadami

Podział pojemników z odpadami na metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, BIO i zmieszane

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy, które dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego momentu każdy z nas będzie miał obowiązek segregowania odpadów”

 

 1. Od 1 stycznia 2020 roku każdy - zarówno w nieruchomościach mieszkalnych, jak i w firmach – ma obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Za jej brak nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotnej wartości stawek podstawowych.
 2. Odpady segregujemy na 5 frakcji: pojemnik niebieski - na papier, w tym tektury, pojemnik żółty - na metale i tworzywa sztuczne, pojemnik zielony na szkło, pojemnik brązowy na bioodpady, pojemnik czarny / pomarańczowy(kontener) lub niemalowany (cynkowany) na odpady niesegregowane zmieszane.
 3. Na mocy uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, . Gmina Legnica przejęła od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem pojemników podziemnych i półpodziemnych) w ilości wynikającej z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica. Pojemniki dostarczone są w miejsce wskazane przez właściciela nieruchomości. Worki w zabudowie jednorodzinnej dostarczane są w ilości 1 worek /1 odbiór.
 4. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika. Oznacza to 2,90 zł mniej w opłacie śmieciowej miesięcznie dla każdego mieszkańca. Wiąże się to również z brakiem odbioru bioodpadów z nieruchomości.
 5. Bioodpady odbierane są raz w tygodniu, przez cały rok.
 6. Każdy właściciel nieruchomości musi posiadać w zasieku / miejscy gromadzenia odpadów wszystkie 5 pojemników na każdą frakcję odpadu. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych muszą posiadać pojemnik na odpady niesegregowane zmieszane a odpady selektywnie zbierane mogą gromadzić w workach i wystawiać je w dniu odbioru.
 7. Firmy podejmują decyzję, czy chcą być w gminnym systemie odbioru odpadów, czy sami chcą wybrać firmę, która odbierze im odpady. W przypadku nie przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych przez okazanie takich umów lub dowodów uiszczania opłat za te usługi (art 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach).
 8. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie od 1 maja 2021 r. 26,50 zł miesięcznie na mieszkańca. Zawiera ona w sobie m.in.: koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, dostarczaniem, wymienianiem i utrzymywaniem pojemników (lub worków), zbiórek akcyjnych wielkich gabarytów i elektroodpadów, koszty funkcjonowania PSZOK-ów i Miejskich Punktów Elektroodpadów oraz likwidacji dzikich wysypisk.
 9. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
 • Niesegregowane zmieszane odpady komunalne – raz w tygodniu
 • Bioodpady (pojemnik lub worek brązowy) – raz w tygodniu
 • Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik lub worek żółty) – raz na dwa tygodnie
 • Papier (pojemnik lub worek niebieski) – raz w miesiącu
 • Szkło (pojemnik lub worek zielony) – raz w miesiącu
Poniżej Uchwały wprowadzające nowe zasady:

Wszystkie szczegółowe informacje o zatwierdzonych już zmianach w legnickim systemie gospodarowania odpadami są dostępne w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta, na III piętrze Ratusza (plac Słowiański 8) pok. 305 i 309, tel. 76 72 12 342 oraz tel. 76/72 12 343

W związku z ostatecznym rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” dokonano wyboru firmy: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, ul. Nowodworska 60.

W dniu 25 sierpnia 2023 roku Gmina Legnica podpisała umowę z firmą LPGK Sp. z o. o. na okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.


Urząd Miasta Legnicy informuje, że właściciele nieruchomości, zobowiązani do ponoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dokonywać wpłat w kasach Urzędu Miasta, lub na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Legnica
Bank PEKAO S.A.
 
nr 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975

W związku z podjętą uchwałą nr XX/203/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmienione terminy i częstotliwości wnoszenia opłat. Uchwała określa, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w następujących terminach:

 1. osoby fizyczne, bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe:
  • za I kwartał do dnia 31 marca danego roku;
  • za II kwartał do dnia 30 czerwca danego roku;
  • za III kwartał do dnia 30 września danego roku;
  • za IV kwartał do dnia 20 grudnia danego roku.
 2. pozostali właściciele nieruchomości - comiesięcznie, bez wezwania, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty, a za miesiąc grudzień do dnia 20 grudnia.

Proponowana zmiana umożliwia wnoszenie opłat osobom fizycznym w terminie wyznaczonym w uchwale tj. cztery razy w roku, co nie wyklucza również wnoszenie opłat miesięcznie z zachowaniem warunku, wniesienia łącznej wysokości opłaty za poszczególne kwartały w w/w terminach.

Natomiast w przypadku osób prawnych opłaty będą wnoszone co miesiąc.