Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Gospodarowanie odpadami

Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica uprzejmie informuje, że w dniach od 4 listopada 2019 r. do 8 listopada 2019 r. oraz w dniach od 25 listopada do 29 listopada 2019 r. odbędzie się jesienna zbiórka liści. Zbiórka prowadzona będzie z podziałem na 5 rejonów (określonych w załączniku).

Zebrane liście należy zgromadzić w brązowych workach. Worki należy ustawiać w miejscu gromadzenia odpadów, przy zasiekach.

Liście odbierane będą od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Legnicy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.), a powstają odpady komunalne.

Koszty wyposażenia nieruchomości w worki obciążają właściciela nieruchomości.

W ciągu roku odpady zielone w tym liście mogą być odwożone przez ich właścicieli do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zlokalizowane są one przy ul. Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 76 72-12-343


W związku z ostatecznym rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” dokonano wyboru firmy: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, ul. Nowodworska 60.

W dniu 28 maja 2019 roku Gmina Legnica podpisała umowę z firmą LPGK Sp. z o. o. na okres od 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Właściciele nieruchomości, w celu wyposażenia nieruchomości w pojemniki: na zmieszane odpady komunalne, odpady opakowaniowe tzw. suche oraz odpady biodegradowalne mogą zwracać się do firmy LPGK Sp. z o. o. - Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, w Legnicy.

Informacje w sprawie dzierżawy pojemników udzielane są również pod nr telefonu (76) 856-63-40 lub (76) 856-63-42

Zamówienie należy niezwłocznie przesłać faxem 76/ 856-63-55 do Firmy LPGK Sp. z o.o. a następnie wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście podpisany dokument do siedziby Firmy LPGK, ul. Nowodworska 48.Urząd Miasta Legnicy informuje, że właściciele nieruchomości, zobowiązani do ponoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dokonywać wpłat w kasach Urzędu Miasta, lub na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Legnica
Bank PEKAO S.A.
 
nr 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975

W związku z podjętą uchwałą nr XX/203/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmienione terminy i częstotliwości wnoszenia opłat. Uchwała określa, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w następujących terminach:

  1. osoby fizyczne, bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe:
    • za I kwartał do dnia 31 marca danego roku;
    • za II kwartał do dnia 30 czerwca danego roku;
    • za III kwartał do dnia 30 września danego roku;
    • za IV kwartał do dnia 20 grudnia danego roku.
  2. pozostali właściciele nieruchomości - comiesięcznie, bez wezwania, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty, a za miesiąc grudzień do dnia 20 grudnia.

Proponowana zmiana umożliwia wnoszenie opłat osobom fizycznym w terminie wyznaczonym w uchwale tj. cztery razy w roku, co nie wyklucza również wnoszenie opłat miesięcznie z zachowaniem warunku, wniesienia łącznej wysokości opłaty za poszczególne kwartały w w/w terminach.

Natomiast w przypadku osób prawnych opłaty będą wnoszone co miesiąc.

 
Jak segregować odpady?