Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Uczenie się przez całe życie - Comenius

Uczenie się przez całe życie

Program „Uczenie się przez całe życie" Comenius to międzynarodowy program Unii Europejskiej, którego głównym celem jest promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

COMENIUS stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących.

COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

 • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
 • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej;
 • promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
 • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
 • promowanie nauki języków obcych;
 • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
 • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

 


W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy rozpoczęła realizację kolejnego, dwuletniego  projektu Unii Europejskiej - Comenius "Uczenie się przez całe życie".

 "Zawieranie nowych znajomości poprzez aktywność fizyczną, dbanie o zdrowie i czerpanie z tego przyjemności"

Sp 19

W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy współpracuje  z następującymi szkołami:

 • Zakladni Skola prof. Svejcera w Pradze 
 • St Aubyns School w Londynie 
 • Istituto Comprensivo „Bernardo Dovizi" w Bibienie
 • Sair Baki Ilkogretim Okulu w Istanbule

Cele projektu realizowane przez wszystkie szkoły partnerskie:

 • Uświadomienie dzieci i zrozumienie przez nie, jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna w życiu.
 • Korzystanie w pełni z możliwości uczestnictwa w działaniach mających na celu poprawę i utrzymanie zdrowego trybu życia.
 • Uświadomienie odpowiedzialności za własną jakość życia w tym zdrową dietę.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
 • Zaznajomienie z alternatywnymi sposobami i metodami nauczania.
 • Uświadomienie i zrozumienie kultur, wzmocnienie poczucie przynależności do europejskiej jedności i poszanowanie wzajemnych różnic.
 • Zawieranie nowych przyjaźni i budowanie więzi partnerskich miedzy szkołami.

Kwota dofinansowania - 24 000 euro

Zakończenie realizacji projektu - 31 lipca 2011r.

 


The Union of European schools against violence and social exclusion - „Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy.

Źródło finansowania: Program Uczenie się przez całe Życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa.

W projekcie biorą udział nauczyciele i młodzież w  wieku 14-19 lat z 7 szkół z rożnych krajów Europy. Oprócz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy w programie uczestniczą szkoły z Grecji, Litwy, Rumunii, Turcji, Grecji, Włoch oraz Łotwy. Koordynatorem realizowanego projektu jest Łotwa.

Celem projektu jest zapobieganie przemocy i społecznemu wykluczeniu wśród uczniów. Program zakłada wyrobienie wśród uczestników projektu odpowiednich postaw wobec agresji fizycznej i psychicznej.  W trakcie 2 lat trwania projektu nauczyciele i uczniowie będą  wzajemnie się odwiedzać. Strona polska zobowiązana jest do zorganizowania 24 wyjazdów zagranicznych.

Data zawarcia umowy: 29.10.2010r.

Instytucja ,z  którą zawarto umowę: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe Życie", ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Całkowita wartość projektu: 20 000,00 EUR

Okres realizacji projektu: od 01.08.2010r. do 31.07.2012r.