Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

 

Logo

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Opieka wytchnieniowa”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

DOFINANSOWANIE

856 800,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

856 800,00 zł

 

DATA PODPISANIA UMOWY

marzec 2024

 

 

Cele i adresaci Programu:

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz 573), zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującymi całodobową opiekę nad tą osobą.

 

Procedura przystąpienia do Programu:

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

Plakat informacyjny (.pdf, 2.21 MB)