Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Zdjęcie przedstawiające symbole narodowe: biało-czerwoną flagę oraz godło – Orzeł Biały

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
- edycja 2023

DOFINANSOWANIE
1 672 779,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
 1 672 779,60 zł


 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, w stopniu umiarkowanym lub posiadających orzeczenia traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz 573).

Program jest elementem polityki państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Planuje się, że z tej formy wsparcia skorzystają osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu umiarkowanym  oraz znacznym stopniem niepełnosprawności w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zostanie zrealizowany główny cel programu jakim jest konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Procedura przystąpienia do Programu                
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.      
Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl
Wnioski o przyznanie asystenta osoby niepełnosprawnej przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08, wew. 2121 w godz. od 8 do 15.    
Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mopslegnica@mopslegnica.pl

Termin składania wniosków do 17 kwietnia 2023 r.