Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Miejski Rzecznik Konsumentów

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 138
e-mail: rzecznik@legnica.eu

Drodzy Konsumenci,
Miejski Rzecznik Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. ) i udziela bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Legnicy i Powiatu Legnickiego, a w szczególności :

 • udziela porad prawnych;
 • występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;
 • pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, procesowe (pozew przeciwko przedsiębiorcy) i egzekucyjne;
 • prowadzi edukację konsumencką:
 • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
 • wykonuje inne zadania określone w przepisach.

osobiście, po wcześniejszym umówieniu, w pokoju nr 18 Urząd Miasta, pl. Słowiański 8

 • we wtorki 12:00-16:00
 • w środy 12:00-15:30
 • w czwartki 12:00- 15:30

telefonicznie pod numerem telefonu 76 72 12 138

 • we wtorki 12:00-16:00
 • w środy 12:00-15:30
 • w czwartki 12:00- 15:30

pocztą elektroniczną: rzecznik@legnica.eu.

Drogą e-mailową możliwe jest wyłącznie kierowanie zapytań i udzielanie porad. Natomiast, aby rzecznik konsumentów podjął się interwencji w sprawie konsumenckiej, konieczne jest złożenie wniosku w oryginale wraz z kserokopią istotnej dla sprawy dokumentacji. Wniosek należy złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą polską.

Wniosek do pobrania poniżej.

Zgłaszając się po poradę przynieś ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).

Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców. Rzecznik nie prowadzi również spraw dotyczących roszczeń przedsiębiorców, naruszenia danych osobowych, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, spraw związanych z ochroną praw pacjentów czy członków spółdzielni mieszkaniowych, spraw z zakresu prawa pracy czy sporach z organami administracji publicznej.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów nie zajmuje się sprawami, w której stroną jest Gmina Legnica, a także Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Dróg Miejskich oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Nie jest  również właściwy w sprawach egzekucji prowadzonych przez komorników sądowych.