Miejski Rzecznik Konsumentów

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 138
e-mail: rzecznik@legnica.eu

Drodzy Konsumenci,
Miejski Rzecznik Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. ) i udziela bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Legnicy i Powiatu Legnickiego, a w szczególności :

 • udziela porad prawnych;
 • występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;
 • pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, procesowe (pozew przeciwko przedsiębiorcy) i egzekucyjne;
 • prowadzi edukację konsumencką:
 • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
 • wykonuje inne zadania określone w przepisach.

osobiście, po wcześniejszym umówieniu, w pokoju nr 18 Urząd Miasta, pl. Słowiański 8

 • we wtorki 12:00-16:00
 • w środy 12:00-15:30
 • w czwartki 12:00- 15:30

telefonicznie pod numerem telefonu 76 72 12 138

 • we wtorki 12:00-16:00
 • w środy 12:00-15:30
 • w czwartki 12:00- 15:30

pocztą elektroniczną: rzecznik@legnica.eu.

Zgłaszając się po poradę przynieś ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).

Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców. Rzecznik nie prowadzi również spraw dotyczących roszczeń przedsiębiorców, naruszenia danych osobowych, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, spraw związanych z ochroną praw pacjentów czy członków spółdzielni mieszkaniowych, spraw z zakresu prawa pracy czy sporach z organami administracji publicznej.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów nie zajmuje się sprawami, w której stroną jest Gmina Legnica, a także Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Dróg Miejskich oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Nie jest  również właściwy w sprawach egzekucji prowadzonych przez komorników sądowych.