Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Miejski Rzecznik Konsumentów

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 138
e-mail: rzecznik@legnica.eu

Drodzy Konsumenci,
Miejski Rzecznik Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. ) i udziela bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Legnicy i Powiatu Legnickiego, a w szczególności :

 • udziela porad prawnych;
 • występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;
 • pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, procesowe (pozew przeciwko przedsiębiorcy) i egzekucyjne;
 • prowadzi edukację konsumencką:
 • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
 • wykonuje inne zadania określone w przepisach.

telefonicznie pod numerem telefonu 76 72 12 138

we wtorki 12:00-16:00

w środy 12:00-15:30

w czwartki 12:00- 15:30

osobiście, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej pod numerem telefonu 76 72 12 138

pocztą elektroniczną: rzecznik@legnica.eu.

Drogą e-mailową możliwe jest wyłącznie kierowanie zapytań i udzielanie porad. Natomiast, aby rzecznik konsumentów podjął się interwencji w sprawie konsumenckiej, konieczne jest złożenie wniosku w oryginale wraz z kserokopią istotnej dla sprawy dokumentacji. Wniosek należy złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą polską.

Wniosek do pobrania poniżej.

Zgłaszając się po poradę przynieś ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).

Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców.

Sprawy, którymi nie zajmuje się Rzecznik Konsumentów:
    Rzecznik nie pomoże w sprawach:

 • roszczeń przedsiębiorców – przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego. 
 • ochrony danych osobowych – zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: http://www.giodo.gov.pl/)
 • ochrony dóbr osobistych – osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (więcej informacji: http://www.rpo.gov.pl/)
 • ochrony praw pacjentów – w sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta (więcej informacji: http://www.bpp.gov.pl/)
 • ochrony praw ubezpieczonych – w tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego (więcej informacji: http://www.rzu.gov.pl/)
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych – członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrzspółdzielczej – przed sądem (więcej informacji: http://www.krs.org.pl/)
 • prawa pracy. W tego typu sprawach można zgłaszać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział Legnica (więcej informacji: https://wroclaw.pip.gov.pl/pl)
 • sporów z organami administracji publicznej – osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata
 • działalności samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych oraz spółek, w których Gmina Miasto Legnica posiada udziały lub akcje.

  Wykluczenia stosuje się odpowiednio do Powiatu Legnickiego.