Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za sprzęt uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do następujących grup:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  (chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne).
 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  (odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi).
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
  (komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe).
 4. Sprzęt audiowizualny
  (odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku).
 5. Sprzęt oświetleniowy
  (oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych -z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych, liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe).
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
  (wiertarki, piły, maszyny do szycia)
 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
  (kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo).
 8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
  (sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory).
 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
  (czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty).
 10. Automaty do wydawania
  (automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty).

       Użytkownik sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt, za którego uważa się:

 1. Prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
 2. Gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 3. Prowadzącego punkt serwisowy,
 4. Sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

       Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na zbierających sprzęt  obowiązek złożenia, przed rozpoczęciem działalności, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie wniosku o wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt (GIOŚ nadaje wnioskodawcy numer rejestrowy, a rejestr jest dostępny na stronie: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Rejstr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

     Ponadto prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu ( za wyjątkiem prowadzących punkt serwisowy i sprzedawcy detalicznego i hurtowego) mają obowiązek przekazania Prezydentowi Miasta Legnicy w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej: firmę albo imię i nazwisko, adres siedziby i adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu. W przypadku zmiany w/w danych lub zakończenia działalności zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym Prezydenta Miasta Legnicy, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany lub trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

       Natomiast prowadzący punkt serwisowy i sprzedawca detaliczny i hurtowy w zakresie zbierania odpadów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U.2004.16.154 z póź. zm.), zgodnie z art.235 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), podlega obowiązkowi wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 

        Zgodnie z art. 3 ust 2, pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391) na stronie internetowej Urzędu Miasta dostępna jest Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 

Zgodnie z art. 3 ust 2, pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391) na stronie internetowej Urzędu Miasta dostępna jest Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.